Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Säina projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Orjaku külas Säina (katastritunnus 36802:003:0279) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Käina Vallavolikogu 30.04.2008 otsusega nr 148 kehtestatud Väljaku, Lesta ja Sõstra kinnistute detailplaneering.

Taotleja soovib muuta detailplaneeringuga määratud Säina kinnistu hoonete ehitisealuse pinna jagunemist. Planeeringujärgne kogu krundi ehitusõigus ei muutu.
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel. Avalik väljapanek kestab kuni 19.novembrini 2020. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil kaina@hiiumaa.ee 29.10-19.11.2020

Korralduse eelnõu