Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Taga-Puumetsa projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Kalana külas Taga-Puumetsa (katastritunnus 39201:001:0545) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Kõrgessaare Vallavalitsuse 12.11.2010 korraldusega nr 360 kehtestatud Puumetsa ja Väike-Puumetsa kinnistute detailplaneering (Dagopen OÜ töö 08-21).

Taotleja soovib hoonestusala paiknemist muuta ja suurendada 10% ulatuses ning täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel. Avalik väljapanek kestab kuni 17.septembrini 2021. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil korgessaare@hiiumaa.ee 03.09-17.09.2021