Toetus juurdepääsuteede remonditöödeks

Juurdepääsuteede remonditöödeks saab toetust taotleda 2022. aastal 18. aprillist kuni 15. maini. Toetuse suurus ühe juurdepääsutee kohta on kuni pool teostatud tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot aastas. 

Juurdepääsuteede remonditööde taotluse blankett: 

  • Taotlus peab sisaldama kavandatavate tööde kirjeldust, tööde teostamise eelarvet ning ajakava. Kinnitust omaosaluse kandmise kohta ja juurdepääsutee remonti takistavate asjaolude puudumise kohta. 

  • Taotlusele tuleb lisada juurdepääsutee asukoha skeem ning hinnapakkumine vähemalt kahelt töövõtjalt. 

  • Kui remonditav juurdepääsutee ei asu ainult taotlejale kuuluval kinnistul, on toetuse taotlejaks teine kinnistu omanik, kelle kinnistul remonditav osa juurdepääsuteest asub. Sellisel juhul tuleb esitada kas ühine taotlus toetuse saamiseks, teise kinnistuomaniku kirjalik nõusolek toetuse taotlemiseks või taotleja kasuks seatud notariaalne kokkulepe teeservituudi seadmiseks. 

Hiiumaa Vallavolikogu 18.03.2021 määrus nr 115 „Toetuse andmise kord Hiiumaa vallas asuvate juurdepääsuteede remonditööde teostamiseks"

 

« Tagasi

Volikogus arutamisel juurdepääsuteede remonditööde toetamise kord

Volikogu homsel istungil on teisel lugemisel Hiiumaa vallas asuvate juurdepääsuteede remonditööde toetamise kord. 

Toetuse eesmärk on parandada valla haldusterritooriumil asuvate erateede omanike majapidamiste juurdepääsuteede kasutamistingimusi, toetades erateede omanikke juurdepääsuteede remonditööde teostamisel.  

"Volikogule esitatud eelnõu järgi on toetuse suuruseks ühe juurdepääsutee kohta kuni pool teostatud tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot kalendriaastas," selgitas vallavanem Hergo Tasuja. 

Juurdepääsuteede remonti, kuhu on kehtestatud avalik kasutus, ei toetata. Toetamisele ei kuulu ka tööd, mida on valla eelarvest muul viisil finantseeritud. 

Majapidamine, mille juurdepääsutee remondiks toetust taotletakse, peab rahvastikuregistri andmetel olema taotleja elukohaks. 

Kui volikogu korra heaks kiidab, saab vallavalitsus selle alusel teha taotlusvooru.