« Tagasi

Eilselt volikogu istungilt

1. Infotund

Vallavanem Reili Rand andis ülevaate, et vallavalitsuse suur prioriteet viimastel kuudel on olnud ja jätkuvalt on valla arengukava, mille osa on ka eelarvestrateegia. Investeeringute kava mustand on lisatud tänaste materjalide hulka.

Lennujaama rajatööd toimivad ajakava järgi.

Rukki kanali süvendamistöödel oodatakse veel paremaid ilmaolusid.

Haridusosakond on pidanud läbirääkimisi koolijuhtidega õpetajate palgaarvestuse ühiste põhimõtete väljatöötamiseks. Koolijuhid on ühise nägemuse sõnastanud, jätkub töö, sh konsultatsioonid õpetajate esindajatega.

30. augustil antakse üle aasta õpetaja maakondlik tiitel.

Alates juulist on Kõpu pansionaadis esimene klient.

Toimus esimene üle-hiiumaaline koolieelikute laager.

Luidja maja vaide lahendamine on valitsuse istungi päevakorras järgmise nädalal, järgneb veel 30 päeva aega vaidlustada.

Eelarve täitmine 31. juuli seisuga:põhitegevuse tulude laekumine 68%, põhitegevuse kulusid tehtud 55%, tulumaksu laekumine esimesel seitsmel kuul veidi üle 12% plaanitust.

Kärdla põhikooli direktoriks valiti Margit Kagadze, kes asub ametisse 1. oktoobril, seni täidab kohusetäitjana ülesandeid õppealajuhataja.

Kärdla 4 vee- ja kanalisatsioonitööd jätkuvad. KIKi ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumiseks on Kärdla veevärk väljastanud 54 taotlustele tehnilisi tingimusi.

Kõrgessaare tankla: esimesed läbirääkimised huvilistega on peetud. 

„Kalatehase" kinnistu osas on vald proovinud võtta ühendust omanikuga ja plaanimas järgmisi samme, et ohutus kinnistul oleks tagatud.

Emmaste andis eile Pühalepale üle osavalla bussi.

Emmaste mini-arena sai uue kunstmurukatte ja on aktiivses kasutuses.

Emmaste kooli köögi sisustus on paigaldatud ja kasutusvalmis. 

Kaasava eelarve objekt, Tärkma sadama tee mustkatte alla viimine on lähinädalatel plaanis ellu viia. 

Orjaku kalasadama ehitus: tööd on jätkunud plaani kohaselt.

Palade hakkekatlamaja on valmis, katlamaja opereerimise osas tuleb lähiajal lihthange. 

Sel aastal said Pühalepa osavallas tolmuvabaks Aamripööru tee Vahtrepa sadamani ja sadamast Vahtrepa külani ning suurendati ja uuendati Suuremõisa Uue tänava kortermajademajade vahelist parklat – tegu eelmise aasta jätkuprojektiga.

Heakorraeeskirja ootame kõigi ettepanekuid.

Volikogu esimees Aivar Viidik andis teada, et on osalenud kohtumisel Tallinna Sadama esindajatega, kus arutati edasise sujuva koostöö võimalusi Hiiumaa kogukonna ja vedaja vahel.

Hiiumaad külastas Ühendkuningriigi suursaadik koos kaaskonnaga: loodame arendada head koostööd ka edaspidi. Hiiumaad külastasid samuti Eesti Leader-tegevusgruppide juhid: üle 60 inimese. 

2. Volikogu otsustas sõlmida hankelepingu elamuskeskuse Tuuletorn ehitamiseks maksumusega 2 785 497 eurot. 

3. Volikogu saatis teisele lugemisele Hiiumaa valla 2018. aasta lisaeelarve, mille eesmärk on ühiselt korrastada kulude kajastamine eelarveridadel.

4. Volikogu võttis vastu Hiiumaa valla ametiasutuste hallatavate asutuste palgajuhendi, millega reguleeritakse Hiiumaa valla hallatava asutuse juhi ja töötaja palga ning hüvitise määramise ja maksmise korda. Palgajuhendiga tagatakse, et töötaja teab millistest osadest tema palk koosneb, milline on osade osakaal palgas ning kuidas ja mille alusel tema palk kujuneb.

5. Volikogu otsustas tunnistada osaliselt kehtetuks Kärdla linna Aia tn 7 kinnistu detailplaneeringu Aia tn 7 kinnistu osas ja ülejäänud osas jätta detailplaneering kehtima. Kinnistu omanik esitas vallavalitsusele avalduse, milles soovib detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist, põhjendades seda olemasoleva elamu laiendamise sooviga, mida kehtiv detailplaneering ei võimalda.


6. Volikogu otsustas 1 euro eest osta Sääre küla Mäe kinnistust 0,12 ha suuruse maaüksuse, sest sellel asub valla teena määratud Sääre tee, mida vallavalitsus hooldab.

7. Volikogu otsustas võõrandada vee- ja kanalisatsioonirajatised ning valla munitsipaalomandis olevad kinnistud Emmaste, Jausa ja Sõru külas AS-le Kärdla Veevärk. 

8. Volikogu otsustas tasuta võõrandada Hindu külas asuvad vee- ja kanalisatsioonirajatised Sihtasutusele Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri. 

9. Volikogu otsustas nõustuda mittetulundusühingu Hiiumaa Omavalitsuste Liit üldkoosoleku otsusega ja alustada HOLi lõpetamismenetlust, millega seose antakse vallale üle poebuss ja prügiveoleping. 

10. Volikogu võttis teisel lugemisel vastu sotsiaalteenuse osutamise ja sotsiaaltoetuse maksmise korra, mis hakkab kehtima uuest aastast.

11. Volikogu võttis vastu Hiiumaa valla kaevetöö eeskirja, mis määrab kindlaks kaevetöö üldise korra valla avalikult kasutataval teel või tänaval ning munitsipaalmaal ja on kohustuslik täitmiseks kaevetöid tegevatele isikutele.
 

12. Volikogu võttis vastu haridusvaldkonna küsimuste lahendamise volituse, mille tulemusel jagati haridusvaldkonna korraldamist puudutavad otsused vallavolikogu ja vallavalitsuse vahel. 

13. Volikogu võttis vastu otsuse, millega tunnistas kehtetuks määrused, mida enam vaja ei ole.

Volikogu järgmine korraline istung toimub 20. septembril.