« Tagasi

Hiiumaa Vallavolikogu istungitelt

Foto: Harda Roosna

Hiiumaa vallavolikogu 1. novembri istungilt

Hiiumaa vallavolikogu esimene istung toimus 1. novembril kell 16–17.25 Suuremõisa lossis. Istungi avas Hiiumaa valla valimiskomisjoni esimees Helen Härmson, peale esimehe valimisi jätkas juhatamisega esimees Aivar Viidik.
Volikogu osales koosseisus: Ilmi Aksli, Jaan Harak, Omar Jõpiselg, Ülari Kaibald, Antti Leigri, Hannes Maasel, Liisi Mäeumbaed, Tarmo Mänd, Kristjan Ojasoo, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Paulus, Jüri Preobraženski, Riho Rahuoja, Reili Rand, Toomas Remmelkoor, Inge Talts, Hergo Tasuja, Helen Teigar, Lembit Vainumäe, Artur Valk, Jaanus Valk ja Aivar Viidik.

1. Volikogu esimehe valimine

Reili Rand esitas volikogu esimehe kandidaadiks Aivar Viidiku.
Artur Valk esitas volikogu esimehe kandidaatideks Üllar Padari, Omar Jõpiselja, Tiit Pauluse, Tarmo Männi, Toomas Remmelkoori ja Antti Leigri, kes kõik taandasid enda kandidatuuri.
Salajasel hääletusel valiti 14 poolthäälega Hiiumaa vallavolikogu esimeheks Aivar Viidik.

2. Volikogu aseesimehe valimine

Tiit Paulus esitas valimisliidu Kodusaar poolt aseesimehe kandidaadiks Inge Taltsi. Üllar Padari esitas Riho Rahuoja.
Salajasel hääletusel sai Riho Rahuoja 15 poolthäält ja Inge Talts 8 poolthäält. Volikogu aseesimeheks valiti Riho Rahuoja.

3. Vallavalitsuste tagasiastumispalvete ärakuulamine

Tagasiastumispalve esitasid: 
Emmaste vallavanem Tiit Paulus ja vallavalitsuse liikmed Karin Gross, Harri Hiis, Raivo Mölder, Heidi Siirus;
Hiiu vallavanem Reili Rand ja valitsuse liikmed: Inge Elissaar, Liili Eller, Tiia Liibert, Kairi Lõppe, Monika Pihlak;
Käina vallavanem Omar Jõpiselg ja valitsuse liikmed Aiki Maivel, Tiivi Lipp, Ly Meldorf, Siimo Sedrik;
Pühalepa vallavanem Ants Orav ja valitsuse liikmed Eve Kustala, Reet Nisumaa, Raivo Välba.
Maasekretär maavanema ülesannetes Piret Sedrik tänas maavanema tänukirjaga seniste valdade volikogu esimehi ja vallavanemaid.


Hiiumaa vallavolikogu 7. novembri istungilt

Hiiumaa vallavolikogu teine istung toimus 7. novembril kell 15–18.45 Kärdlas vallamajas. Istungit juhatas volikogu esimees Aivar Viidik.

Volikogu osales koosseisus: Ilmi Aksli, Jaan Harak, Omari Jõpiselg, Ülari Kaibald, Antti Leigri, Hannes Maasel, Liisi Mäeumbaed, Tarmo Mänd, Kristjan Ojasoo, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Paulus, Jüri Preobraženski, Riho Rahuoja, Reili Rand, Toomas Remmelkoor, Inge Talts, Hergo Tasuja, Helen Teigar, Lembit Vainumäe, Artur Valk, Jaanus Valk ja Aivar Viidik.

Tarmo Mänd tegi valimisliidu Kodusaar fraktsiooni nimel ettepaneku täiendada päevakorda ja näha ette vallavanema valimine konkursi korras ja viia päevakorrast välja „Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine", kuna volikogu liikmetel ei ole võimalik vallavalitsuse liikmete kandidaatidega lähemalt tutvuda. 
Aivar Viidik tegi ettepaneku jätta päevakorrapunkt „Vallavanema valimine" istungi päevakorda.
Hääletamisel toetas päevakorrapunkti „Vallavanema valimine" jätmist istungi päevakorda etteantud kujul 13 volikogu liiget.
Aivar Viidik tegi ettepaneku hääletada, kes on punkti „Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine" etteantud redaktsioonis päevakorda jätmise poolt. Hääletamisel toetas ettepanekut 13 volikogu liiget.
Seega jäid mõlemad päevakorrapunktid esitatud kujul päevakorda.

Volikogu esimees andis teada, et moodustatud on kaks fraktsiooni:
valimisliidu Kodusaar fraktsioon koosseisus fraktsiooni esimees Tarmo Mänd, aseesimees Antti Leigri ja liikmed Tiit Paulus, Ants Orav, Toomas Remmelkoor, Jaan Harak ja Jüri Preobraženski ning 
valimisliidu Ühine Hiiumaa fraktsioon koosseisus fraktsiooni esimees Üllar Padari, aseesimees Hannes Maasel ja liikmed Omar Jõpiselg, Ilmi Aksli, Jaanus Valk, Aivar Viidik.

1. Vallavanema valimine

Aivar Viidik esitas Hiiumaa vallavanema kandidaadiks: Reili Rand.
Artur Valk esitas Hiiumaa vallavanema kandidaatideks: Ants Orav, Tiit Paulus ja Omar Jõpiselg, kes kõik taandasid ennast.
Salajasel hääletusel valiti 14 poolt- ja 9 vastuhäälega Hiiumaa vallavanemaks Reili Rand.

2. Alatiste komisjonide moodustamine

Aivar Viidik tegi ettepaneku moodustada kolm alatist komisjoni: revisjonikomisjon kolmeliikmelisena, eelarve- ja majanduskomisjon ning humanitaarkomisjon.
Ettepaneku poolt hääletas 23 volikogu liiget.
Inge Talts tegi ettepaneku moodustada revisjonikomisjon viieliikmelisena.
Ettepaneku poolt hääletas 10 volikogu liiget, vastu 10, erapooletuid 3 – muudatusettepanek ei leidnud toetust.
Artur Valgu küsimusele, kas jääbki kaks komisjoni, vastas Aivar Viidik, et lähtutakse Käina valla põhimäärusest, kuid kui peatselt tuleb volikogu päevakorda Hiiumaa valla põhimääruse arutamine, siis see annab võimaluse komisjonide arvu suurendamiseks.

3. Alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

Eelarve- ja majanduskomisjon
Üllar Padari esitas esimehe kandidaadiks: Omar Jõpiselg. Tiit Paulus esitas: Tarmo Mänd.
Salajasel hääletusel valiti eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks 14 poolthäälega Omar Jõpiselg ja aseesimeheks 9 poolthäälega Tarmo Mänd.

Humanitaarkomisjon
Lembit Vainumäe esitas esimehe kandidaadiks Hergo Tasuja. Tiit Paulus esitas: Toomas Remmelkoor.
Salajasel hääletusel valiti humanitaarkomisjoni esimeheks 15 poolthäälega Hergo Tasuja ja aseesimeheks 8 poolthäälega Toomas Remmelkoor.

4. Revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine

Toomas Remmelkoor esitas valimisliidu Kodusaar fraktsiooni poolt revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks Antti Leigri.
Salajasel hääletusel valiti 21 poolt- ja 2 vastuhäälega revisjonikomisjoni esimeheks Antti Leigri.

Lembit Vainumäe esitas revisjonikomisjoni liikmeks: Inge Talts, kes taandas ennast.
Hergo Tasuja esitas Toomas Remmelkoor, kes taandas ennast.
Toomas Remmelkoor esitas: Artur Valk ja Tiit Paulus.
Salajasel hääletusel valiti revisjonikomisjoni liikmeteks 22 poolthäälega Tiit Paulus ja 20 poolthäälega Artur Valk. Üks valimissedel oli kehtetu.

5. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine

Vallavanem Reili Rand tegi ettepaneku kinnitada vallavalitsuse koosseis kolmeliikmelisena. Vallavanemana on tema nägemus, et valitsusse kuuluksid tulevikus ka kõik osavallavanemad. Vallavanem tegi ettepaneku kinnitada valitsus koosseisus Reili Rand, Inge Elissaar ja Monika Pihlak.
Antti Leigri küsimusele, kas osavallavanemad on vallavalitsuse liikmed hääleõigusega või sõnaõigusega, vastas Reili Rand, et osavallavanemad on täieõiguslikud vallavalitsuse liikmed, kui volikogu selle tulevikus heaks kiidab.
Vallavalitsuse koosseis kinnitati 22 poolthäälega, hääletusel ei osalenud 1 volikogu liige.

6. Seisukoht kassatsioonkaebuse esitamise kohta

Hiiumaa vald on Emmaste valla üldõigusjärglane ja seetõttu oli arutusel, kas vaidlustada Riigikohtus Tallinna Ringkonnakohtu kohtuotsus 30. oktoobrist 2017, mis puudutab Hiiu maavanema korraldust kehtestada Hiiu maakonnaga piirneval merealal maakonnaplaneering.
Emmaste vallasekretär Kairi Arunurm tõi välja olulisemad punktid, millega Emmaste vald ei nõustunud, ja ka ringkonnakohtu seisukohad.
Inge Talts tegi ettepaneku viia otsuse tegemisel läbi nimeline hääletus.
Hääletamisel toetas kassatsioonikaebuse esitamist 11 volikogu liiget: Jaan Harak, Antti Leigri, Tarmo Mänd, Ants Orav, Tiit Paulus, Jüri Preobraženski, Toomas Remmelkoor, Inge Talts, Hergo Tasuja, Lembit Vainumäe ja Artur Valk.
Kassatsioonikaebuse mitteesitamise poolt hääletas 11 volikogu liiget: Ilmi Aksli, Omar Jõpiselg, Ülari Kaibald, Hannes Maasel, Liisi Mäeumbaed, Kristjan Ojasoo, Üllar Padari, Riho Rahuoja, Helen Teigar, Jaanus Valk ja Aivar Viidik.
Hääletustulemustest lähtuvalt päevakorrapunktis seisukohta ei kujundatud.

Kolmas Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 16. novembril kell 15 Kärdlas.

Istungite protokollid pannakse esimesel võimalusel üles Hiiumaa valla dokumendiregistrisse.

 

 

10.11.2017