« Tagasi

Hiiumaa Vallavolikogu kolmanda istungi kokkuvõte

Foto: Liina Siniveer
 

Hiiumaa vallavolikogu kolmas istung toimus täna, 16. novembril kell 15–18.13 Kärdlas.

Volikogu osales koosseisus: Ilmi Aksli, Jaan Harak, Omar Jõpiselg, Ülari Kaibald, Toomas Kokovkin, Antti Leigri, Hannes Maasel, Liisi Mäeumbaed, Tarmo Mänd, Kristjan Ojasoo, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Paulus, Jüri Preobraženski, Riho Rahuoja, Toomas Remmelkoor, Inge Talts, Hergo Tasuja, Helen Teigar, Lembit Vainumäe, Artur Valk, Jaanus Valk ja Aivar Viidik.

Volikogu esimees Aivar Viidik andis teada, et Hiiumaa valla valimiskomisjoni 10. novembri otsusega peatati Reili Ranna volikogu liikme volitused ja määrati asendusliikmeks Toomas Kokovkin.

Volikogu esimees andis teada, et moodustatud on sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon, mille esimees on Helen Teigar, aseesimees Liisi Mäeumbaed ja fraktsiooni liikmed Ülari Kaibald, Toomas Kokovkin, Kristjan Ojasoo, Hergo Tasuja ja Lembit Vainumäe.

1. Alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
Eelmisel volikogu istungil valiti eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks Omar Jõpiselg ja aseesimeheks Tarmo Mänd ning humanitaarkomisjoni esimeheks Hergo Tasuja ja aseesimeheks Toomas Remmelkoor. Seekordsel istungil tegid komisjonide esimehed ettepanekud, keda volikogu liikmetest kaasata komisjonidesse.
Omar Jõpiselg esitas eelarve- ja majanduskomisjoni liikmeteks: Ants Orav, Tiit Paulus, Jüri Preobraženski, Riho Rahuoja, Helen Teigar, Lembit Vainumäe, Kristjan Ojasoo, Aivar Viidik, Üllar Padari, Jaanus Valk. Lisaks volikogu poolt valitud aseesimees Tarmo Mänd ja komisjoni esimees Omar Jõpiselg.
Hergo Tasuja esitas humanitaarkomisjoni liikmeteks: Liisi Mäeumbaed, Antti Leigri, Liina Lepamaa, Artur Valk, Jaan Harak, Hannes Maasel, Ilmi Aksli, Inge Talts, Toomas Kokovkin, Ülari Kaibald. Lisaks volikogu poolt valitud aseesimees Toomas Remmelkoor ja komisjoni esimees Hergo Tasuja.
Volikogu valis komisjonide liikmed ühehäälselt.

2. Kröönuki katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine 
Kehtestati Hiiumaa vallas Kitsa külas asuva Kröönuki katastriüksuse detailplaneering.

3. Hüvitiste maksmine
Haldusreformi seadusele vastavalt on ühinenud valdade ametist lahkunud vallavanematel ja volikogu esimeestel õigus saada oma töö eest hüvitist, kui nad ei jätka samaväärsel ametikohal. Volikogu eelnõu kohaselt oli ettepanek maksta hüvitist 12kordse kuutasu ulatuses neile, kes ühinesid vabatahtlikult, ja kuue kuutasu ulatuses neile, kes on sundliidetud.
Pärast vaheaega esitas fraktsioon Kodusaar ettepaneku muuta Hiiu vallavolikogu otsuse eelnõud lisades otsuse maksta Pühalepa valla abivallavanem Antti Leigrile hüvitist 2685 eurot. Otsustamisest taandas ennast Antti Leigri. Muudatusettepaneku poolt hääletas 9, vastu 12, erapooletuid oli 1 ja seega muudatusettepanek ei leidnud kinnitust.
Lõpphääletusest taandasid ennast seotud isikud Tiit Paulus, Üllar Padari, Ants Orav, Kristjan Ojasoo, Omar Jõpiselg. Volikogu otsustas 18 poolthäälega (vastu ja erapooletuid polnud) maksta hüvitist Hiiu vallavolikogu esimehele Jüri Ojasoole 12 000 eurot ja Käina vallavolikogu esimehele Üllar Padarile 7000 eurot, Emmaste vallavolikogu esimehele Ülo Kikasele 2604 eurot, Käina vallavanemale Omar Jõpiseljale 20 328 eurot, Emmaste vallavanemale Tiit Paulusele 10 254 eurot, Pühalepa vallavanemale Ants Oravale 12 700 eurot.

4. Vallavanema töötasu kinnitamine
Volikogu esimees Aivar Viidik tegi ettepaneku määrata vallavanem Reili Ranna töötasuks 2850 eurot kuus ja selgitas, et vallavanema töötasu määramise eelnõus lähtus koalitsioon ühisvalla juhtimisel tõusvast vastutusest ja töökoormusest. Volikogu kinnitas otsuse 22 poolthäälega, 1 erapooletu.

5. Hiiumaa vallavolikogu töös osalemise eest töötasu, tasu ning hüvituse maksmise kord
Hiiumaa vallavolikogus töös, komisjonides ja juhtorganites osalemise eest on ette nähtud erineva suurusega tasu.
Volikogu esimees Aivar Viidik tegi ettepaneku:
• Maksta vallavolikogu esimehele töötasu volikogu esimehe kohustuste täitmise eest 1900 eurot kuus ja kinnitada volikogu esimehe kasutuses oleva mobiiltelefoni kasutamise piirmäär 50 eurot kuus ning aseesimehele hüvitust 100 eurot kuus. 
• Maksta vallavolikogu alatise komisjoni esimehele komisjoni töö juhtimise ja koosoleku läbiviimise eest tasu 100 eurot kuus. Kui komisjoni esimees ei saa istungil osaleda, juhib istungit aseesimees ning saab vastava tasu.
• Maksta vallavolikogu alatise komisjoni liikmele ja eestseisuse koosolekust osa võtnud vallavolikogu liikmele tasu 25 eurot iga osaletud komisjoni ja eestseisuse koosoleku eest. Komisjoni töös osalemise eest tasu määramisel on vallavolikogu liikmega võrdsustatud see komisjoni liige, kes ei ole vallavolikogu liige. Komisjoni ja eestseisuse töös osalemise tasu ei saa volikogu esimees.
• Maksta vallavolikogu liikmele tasu vallavolikogus tehtava töö eest 35 eurot iga osaletud vallavolikogu istungi kohta, välja arvatud vallavolikogu koosseisu esimene istung, millel osalemise eest tasu ei maksta. Istungist osavõtu tasu ei saa vallavolikogu esimees ja aseesimees.
Artur Valk tegi ettepaneku määrata vallavolikogu esimehe töötasuks 1425 eurot – ettepaneku poolt 9, vastu 12, erapooletuid 2, seega muudatusettepanek ei leidnud toetust.
Tiit Paulus tegi ettepaneku kinnitada volikogu esimehe kasutuses oleva mobiiltelefoni kasutamise piirmääraks 15 eurot – ettepaneku poolt 9, vastu 11, erapooletuid 3, seega muudatusettepanek ei leidnud toetust.
Artur Valk tegi ettepaneku määrata komisjoni aseesimehe hüvitiseks 50 eurot kuus – ettepaneku poolt 8, vastu 13, erapooletuid 2, seega muudatusettepanek ei leidnud toetust.
Artur Valk tegi ettepaneku maksta vallavolikogu liikmele vallavolikogus tehtava töö eest hüvitist 50 eurot – ettepaneku poolt 8, vastu 13, erapooletuid 2, seega muudatusettepanek ei leidnud toetust.
Lõpphääletusel kinnitati määrus „Hiiumaa vallavolikogu töös osalemise eest töötasu, tasu ning hüvituse maksmise kord" 13 poolthäälega (8 vastu ja 2 erapooletut).

6. Seisukoht kassatsioonkaebuse esitamise kohta
Kuna eelmisel istungil jäi volikogul antud küsimuses seisukoht kujundamata, oli uuesti päevakorras küsimus, kas Hiiumaa vald Emmaste valla üldõigusjärglasena vaidlustab Riigikohtus Tallinna Ringkonnakohtu otsuse 30. oktoobrist 2017, mis puudutab Hiiu maavanema korraldust kehtestada Hiiu maakonnaga piirneval merealal maakonnaplaneering ja esitab kassatsioonkaebuse Riigikohtule. Eelmisel istungil tõi Emmaste vallasekretär Kairi Arunurm välja olulisemad punktid, millega Emmaste vald ei nõustunud, ja ka ringkonnakohtu seisukohad.
Hääletamisel toetas kassatsioonkaebuse esitamist 10 volikogu liiget ja vastu oli 12 volikogu liiget – seega kassatsioonkaebust ei esitata.

7. Pöördumise esitamine
Volikogu esimees Aivar Viidik tegi ettepaneku teha Riigikogu poole pöördumine seoses Hiiumaa transpordiühenduste tulevikuga: seoses maavalitsuste kadumisega saada Hiiumaa transpordiühenduste küsimuses riigile lepingupartneriks.
Riho Rahuoja tegi ettepaneku adresseerida pöördumine ka majandusministeeriumile ja OÜ-le TS Laevad. 
Tiit Paulus tegi ettepaneku täiendada viimast lõiku, et ka seal kajastuks saartevahelise transpordiühenduste teema.
Artur Valk tegi ettepaneku volitada pöördumise lõplik sõnastamine ja välja saatmine Aivar Viidikule.

Järgmine Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 28. novembril kell 15 Kärdlas.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees