« Tagasi

Hiiumaa Vallavolikogu neljanda istungi kokkuvõte

Hiiumaa vallavolikogu neljas istung toimus täna, 28. novembril kell 15-18 Kärdlas.
Volikogu osales koosseisus: Ilmi Aksli, Jaan Harak, Omar Jõpiselg, Ülari Kaibald, Toomas Kokovkin, Antti Leigri, Hannes Maasel, Liisi Mäeumbaed, Tarmo Mänd, Kristjan Ojasoo, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Paulus, Jüri Preobraženski, Riho Rahuoja, Toomas Remmelkoor, Inge Talts, Hergo Tasuja, Helen Teigar, Lembit Vainumäe, Artur Valk ja Aivar Viidik.

Tarmo Mänd esitas valimisliidu Kodusaar ettepaneku alustada volikogu istungeid volikogu esimehe ja vallavalitsuse infotunniga.

Vallavanem Reili Rand andis teada, et kestab uue valla käivitamine ja samaaegselt ülesannete üle võtmine maavalitsuselt: ühistranspordihanke ette valmistamine, perekonnatoimingute üle võtmiseks on vallasekretärid läbimas koolitust, valdkonnaspetsialistide kohtumised erinevate valdkondade pädevuste ja ülesannete kaardistamiseks.

Detsembri märksõnadeks on osavallakogudega kohtumised seoses osavallavanemate kandidaatidega.

Avanes meede, mis võimaldab esitada taotluse Pargi 3 aadressil kogukonnas elamise ja ööpäevaringse erihoolekande teenuse jaoks.

Spordihalli rajamiseks toimub suhtlus arhitektide liiduga, et alustada lähtetingimuste koostamisega ja esimese poolaasta jooksul viia läbi arhitektuurikonkurss.

EAS esitas 24. novembril tagasinõudeotsuse projekti "Kärdla sadama rekonstrueerimine" kohta summas 54 000 eurot seoses graniitkivide tarnimise mahtudega sadama ehitusele. Kärdla Sadam peab vastama 30 päeva jooksul.

Käimasolevad töökonkursid: EMKO juhataja töökohale kandideerimiseks on sooviavaldajad dokumendid esitanud ja Hiiu vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti kohale ootame avaldusi 4. detsembrini.

Volikogu esimees Aivar Viidik andis teada, et viimases volikogus arutusel olnud transpordiühenduste teemaline avaldus on kooskõlatatud kõigi volikogu liikmetega ja saadetud riigikogule, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, OÜ-le TS Laevad. Saime volikogu avaldusele Hiiumaa ettevõtjate liidu toetuse. Meediakajastused: hiidlaste avaldus oli meedias mõjukam.

Pooleli on volikogu töökorra ettevalmistus.

1. Vaideotsus
2015. aastal otsustas Hiiu vallavolikogu võõrandada Luidja maja kinnistu enampakkumisel: vallavalitsust kohustati läbi viima oksjon ja sõlmima müügileping. Enampakkumistel maja mitmel korral müüa ei õnnestunud. Kuna maja ei suudetud müüa, siis 2017. suvel otsustas volikogu muuta enampakkumise alghinda ja korraldati järjekordne enampakkumine. Pakkumine nurjus, sest ühtegi pakkumist tähtaegselt ei esitatud. Pärast tähtaega võttis vallaga ühendust mitu huvilist. Vallavalitsus otsustas võimaldada neil teha ette antud tähtajaks oma pakkumised, mis laekusid summades 48 000, 49 000 ja 50 000 eurot. Vallavalitsus valmistas volikogule ette eelnõu müüa maja 50 000 eest. Pärast võitja välja kuulutamist väljendas oma soovi maja osta majas kunagi elanud inimeste järeltulija, kes pakkus ka uue hinna 51 000. Volikogu esitas muudatusettepaneku müüa maja 51 000 euroga majas elanud inimeste järeltulijale ja otsustas müüa maja 51 000 euroga. Selle peale avaldas protesti enampakkumise võitja, kes oli tähtajaks esitanud parima pakkumise. Antud vaideotsus oli täna ka arutusel. 
Tänane ettepanek volikogule on rahuldada vaie ja tunnistada kehtetuks Hiiu vallavolikogu otsus müüa maja 51 000 euroga majas elanud inimeste järeltulijale.
Artur Valk avaldas seisukoha, et Hiiu vallavolikogu otsus oli õige ning tegi ettepaneku jätta see jõusse.
Volikogu tegi otsuse rahuldada vaie ja tunnistada kehtetuks Hiiu vallavolikogu otsus müüa maja 51 000 euroga majas elanud inimeste järeltulijale: poolt 12 volikogu liiget, vastu 9, erapooletuid 1.

2. Hiiumaa valla põhimäärus – I lugemine
Käina vallasekretär Helen Härmson tutvustas määruse projekti. Hiiumaa valla põhimäärus sätestab valla olulised sümbolid, vallavolikogu struktuuri ja selgitab töökorda, vallavalitsuse pädevusi ja muid regulatsioone.
Eelnõu suunati teisele lugemisele.
Hääletamisel oli volikogu liikmete poolt esitatavate parandusettepanekute tähtaeg, milleks määrati 4. detsember (20 poolt, 2 vastu, erapooletuid polnud).

3. Hiiumaa osavaldade põhimäärus – I lugemine 
Käina vallasekretär Helen Härmson tutvustas määruse projekti. Hiiumaa osavaldade põhimäärus sätestab, millised on osavaldade koosseisud, kirjeldab osavallavanema rolli, kuidas valitakse osavallakogu ja millised on selle pädevused, kuidas suhestuvad osavallakogud Hiiumaa vallaga.
Hääletamisel oli volikogu liikmete poolt määrusele esitatavate parandusettepanekute tähtaeg, milleks määrati 4. detsember (18 poolt, 2 vastu, erapooletuid polnud).

4. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine
Tulenevalt haldusreformi seadusest kuulutati pärast valimisi välja ühine Hiiumaa vald ja fikseeriti ühine volikogu. Sellest tulenevalt on volikogu ülesandeks otsustada endiste vallavalitsuste töö ümberkorraldamine selliselt, et lõppeb nende tegevus ja tekib uus vallavalitsus.
Konsensuslikult otsustas volikogu ametiasutuste tegevus ümber korraldada.

5. Hiiumaa valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine 
Arutatakse Hiiumaa valla ja osavaldade struktuuri ning ametnike ja töötajate funktsioone. Osavaldadesse jäävad ühinemislepingu kohaselt lisaks osavallavanemale sekretär-asjaajaja ja registritoimingute spetsialistid: maaspetsialist, ehitusspetsialist ja sotsiaaltöö spetsialist. Erinevates osavaldades ülejäänud ametikohad erinevad, kuna varasemate valdade struktuur on olnud erinev.
Volikogu otsustas esitatud struktuuri 20 poolthäälega kinnitada.

6. Sihtasutuste ühendamine ja ülesannete delegeerimine
Arutlusel oli SA Tuuru ja uue SA Hiiumaa Arenduskeskuse ühendamine. Seoses maavalitsuste likvideerimisega antakse maavalitsuste ülesanded riigile või omavalitsusele. Maakondlik arendustegevus on maakonna ülesanne, seega on riik otsustanud anda arenduskeskuse tegevused omavalitsuste pädevusse. Et Hiiumaa omavalitsuste otsustega on moodustatud uus arenduskeskus, siis oli ettepanek need kaks sihtasutust omavahel liita, et arendustegevustega saaks edasi minna. 
Teemal, kas kaks sihtasutust liita, toimus volikogu liikmete vahet elav arutelu, mille põhiline fookus oli Tuuru kogunenud võlg suurusjärgus 90 000 eurot. 
Häältega 11 poolt ja 10 vastu otsustas Hiiumaa vallavolikogu toetada otsuse eelnõud ja liita SA Tuuru uuena loodud Hiiumaa Arenduskeskusega, mis hakkab alates uuest aastast kavandama Hiiumaa arengut ja korraldama selle elluviimist.

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud, vallakodanikud on oodatud istungitel osalema.

Aivar Viidik
Hiiumaa vallavolikogu esimees