« Tagasi

Vald võtab teenistusse IT- spetsialisti

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse IT- spetsialisti, kelle ülesanded on:

 • tagab infosüsteemide (s.h telefoniside jm andmeside) ja infotöötlusvahendite toimimise vallavalitsuses, osavalla valitsustes ja hallatavates asutustes;
 • haldab ja arendab valla veebilehte;
 • tagab vallavalitsuse infobaaside varundamise, turvalisuse, terviklikkuse ja arhiveerimise; 
 • lahendab tekkivaid probleeme ja veasituatsioone, juhendab kasutajaid arvutitarkvara kasutamisel;
 • hindab andmeside ja infotehnoloogilisi lahendusi;
 • ennetab võimalikke tekkida võivaid probleeme, teeb ettepanekuid andmeside ja infotehnoloogilisi lahenduste soodsamaks, kaasaegsemaks muutmiseks ja/ või turvanõuete kehtestamiseks;
 • korraldab andmeside ja infotehnoloogilise teenindamise koosolekutel, volikogu komisjonide, volikogu ja vallavalitsuse istungitel, koolitustel vms sündmustel;
 • aitab kaasa tööandja projektidele oma pädevuse piires;
 • täidab ilma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust ja ametikohta puudutavatest õigusaktidest;
 • hindab infotehnoloogiliste investeeringute vajadusi ja teostab järelevalvet;
 • koostöös  ametnikega korraldab infotehnoloogiliste vahendite hankimise;
 • teeb ettepanekuid infotehnoloogia investeeringute eelarve koostamiseks ja hangete tegemiseks;
 • teeb ettepanekuid infotehnoloogiaalaste lepingute sõlmimiseks;
 • koostab vastuseid andmeside ja infotehnoloogia valdkonda puudutavatele kirjadele;
 • osaleb valla eelarve eelnõu koostamisel omas valdkonnas;
 • täidab muid tööalaseid ülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest ning vallasekretäri või vallavanema seaduslikest korraldustest.

 

IT-spetsialisti tööpiirkond on Hiiumaa vald.

 

Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus ja sellele lisanduvat eri-, kutse-, või ametialane
  ettevalmistus;
 • vähemalt kaheaastane töökogemus infotehnoloogia valdkonnas
 • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus
 • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks.
 • valmisolek uute infotehnoloogiliste lahenduste (riistvara, rakendused, andmebaasid, veebiteenused, IT-haldus) alaseks enesetäiendamiseks.

Pakume:

 • mitmekesist ja vaheldusrikast tööd
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi
 • tegusat ja sõbralikku kollektiivi
 • kaasaegset töökeskkonda
Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Hiiumaa vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 16. septembril 2018. a.

Täiendav info: mart.saar@hiiumaa.ee