« Tagasi

Volikogu kuuenda istungi kokkuvõte

Hiiumaa vallavolikogu kuues istung toimus 21. detsembril kell 15–19.18 Kärdlas vallamajas.

Volikogu osales koosseisus: Ilmi Aksli, Omar Jõpiselg, Ülari Kaibald, Toomas Kokovkin, Antti Leigri, Hannes Maasel, Liisi Mäeumbaed, Tarmo Mänd, Kristjan Ojasoo, Ants Orav, Üllar Padari, Tiit Paulus, Jüri Preobraženski, Riho Rahuoja, Toomas Remmelkoor, Inge Talts, Hergo Tasuja, Helen Teigar, Lembit Vainumäe, Artur Valk ja Aivar Viidik.

 

1. Infotund
Reili Rand andis teada, et möödunud pooleteist nädala märksõna on olnud toimetamine eelarvega, et see järgmise nädala lõpus volikogule üle anda.
Sel nädalal tuleb konkurss Hiiumaa vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ja Kärdla osavalla ehitusspetsialisti leidmiseks.
EAS on esitanud Kärdla sadamale tagasinõudeotsuse, millega Kärdla sadam ei nõustu.
Kärdla sadama kohtuasi jätkub 18. jaanuaril.
Vallavanem on kohtunud kolme osavallakoguga, et osavallavanemate kinnitamise protseduuriga edasi minna. Emmastes on osavallavanema kandidaadiks Hergo Tasuja, Käinas Omar Jõpiselg ja Pühalepas Liili Eller. Kärdla ja Kõrgessaare osas ettepanekud uuel aastal.
Artur Valk küsis seoses Kõpu kalmistuga, kas omavalitsus, kogukond ja kogudus saaks koos selle probleemi ära lahendada.
Reili Rand vastas, et vallavalitsus annab endast parima, aga koguduse seisukoht on seni olnud, et vald nende territooriumil ei toimetaks. Samas on valla huvi, et kalmistu seisukoht pareneks.
Toomas Remmelkoore küsimus puudutas Pühalepa osavallakogu koosoleku kokku kutsumist vallasekretäri poolt.
Reili Rand vastas, et osavallakogu on kokku kutsutud reeglitepäraselt.
Tarmo Mänd küsis praamigraafiku kooskõlastamise ja bussihanke toimumise kohta.
Reili Rand vastas, et bussihanke dokumendid on üles läinud perioodiga kolm aastat. Parvlaevaühenduse graafikute osas on volikogu seisukoha kujundanud. Talvisele praamigraafikule andis maavalitsus koostöös vallaga kooskõlastuse ja sõlmis kompromissi kellaaegade osas: põhilaevad on graafiku järgi liinil kindlatel tavalistel aegadel. Kooskõlastamisega ei saanud enam viivitada, sest ettevõtjad ei saanud enam jaanuari alguseks praamipileteid osta.
Inge Talts küsis, kas jätkub töö Hiiumaa valla dokumendiregistriga.
Reili Rand vastas, et dokumendiregistriga Amphora tehakse tööd igapäevaselt ja veel ei ole üleval lõplik versioon.
Artur Valk küsis, kas osavallakogul oleks mõistlik oma töögraafikut ise seada.
Reili Rand vastas, et osavallavanemate ametisse kinnitamisega on mõistlik võimalikult kiiresti edasi liikuda, osavallakogu tegevus on piirkonna huvides.
Aivar Viidik lisas, et on toimunud pakkumiste korjamine seoses volikogu uue töölauaga ja läbirääkimised on pooleli.

 

2. Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi eluasemekulude piirmäärade kehtestamine – II lugemine
Hiiumaa valdades kehtivad erinevad riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad eluasemekulude piirmäärad. Vajadus on ühtlustada osavaldade eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse maksmisel alates 1. jaanuarist 2018. Määrus võeti vastu ühehäälselt.

 

3. Hiiumaa valla ametiasutuste palgajuhend – II lugemine
Eelnõu on seotud volikogu eelnõuga, millega otsustati olemasolevate ametiasutuste ümberkorraldamine ning 1. jaanuarist 2018 Hiiumaa vallavalitsuse ja osavalla ametiasutuste moodustamine. Uute ametiasutuste teenistujatele palga ja töötasu määramiseks ja maksmiseks peab olema ametiasutusel kehtiv palgajuhend. Määrus võeti vastu ühehäälselt.

 

4. Hiiumaa valla finantsjuhtimise kord – I lugemine 
Määrusega reguleeritakse Hiiumaa valla eelarvestrateegia koostamise volitus, eelarve ja lisaeelarve koostamine, vastuvõtmine, menetlemine, muutmine, täitmine ja aruandlus, konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu eelarvestrateegia koostamine, kohustuste võtmine ning aruandlus, reservfondi kasutamine, kohustuste võtmine ja finantsdistsipliini tagamine ning aruandlus ja kontroll. Lisaks reservfondile tekib ka omafinantseerimise fond, millest on võimalik nii osavallavalitsustel kui hallatavatel asutustel saada omafinantseeringut projektitaotlusteks. Eelnõu saadeti teisele lugemisele.

 

5. Matusetoetuse määramise ja maksmise kord
2018. aastast hakkavad omavalitsused toetusfondi kaudu saama raha maksmaks matusetoetust, mille eesmärk on aidata inimesi lähedase matuse korraldamise kulude katmisel. Toetusraha eraldamine toimub omavalitsuste kaudu.
Tiit Paulus tegi ettepaneku katkestada esimene lugemine ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
Reili Rand tegi ettepaneku matusetoetuse kord kehtestada, et aasta alguses vajadusel maksta välja riiklikku matusetoetust.
Aivar Viidik pani hääletusele, kas katkestada eelnõu lugemine: kaheksa poolt, 12 vastu.
Hääletati muudatusettepanekuid.
Lõpphääletusel toetas volikogu määruse eelnõud ühehäälselt.

 

6. Hiiumaa vallale ülesannete võtmine
1. jaanuarist 2018 lõpetavad tegevuse maavalitsused. Osa maavalitsuste ülesannetest antakse üle maakonna kohaliku omavalitsuse üksustele ühiseks täitmiseks. Ühiseks täitmiseks suunatud ülesannete andmise otsustavad kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud. Volikogu laual oli ettepanek võtta Hiiumaa vallale täitmiseks Hiiu maakonna omavalitsusüksusele seaduses sätestatud maavalitsuste ülesannetega seotud õigused ja kohustused seaduses sätestatud ulatuses ja korras, sh terviseedenduslike tegevuste koordineerimine, maakondlike tunnustusürituste korraldamine, turvalisuse alal võrgustikutöö korraldamine.
Inge Talts tegi ettepaneku lükata eelnõu arutelust tagasi ja tuua täiendatud kujul uuesti volikogu ette: viis poolt, 12 vastu, kolm erapooletut.
Lõpphääletusel toetas eelnõu 18 volinikku, vastu oli kaks.

 

7. Osavallakogu koosseisu kinnitamine
Oktoobris korraldasid volikogude esimehed osavallakogu koosseisude valimised ning jõustunud osavaldade põhimääruse kohaselt kinnitatakse osavallakogude koosseisud.
Kuna nii Inge Talts kui Aivar Viidik said kohaliku omavalitsuse valimistel 88 häält, siis Kärdla osavallakogu teine volikogu esindaja otsustati liisu heitmise teel: Inge Talts.
Volikogu kinnitas osavallakogude koosseisu ühehäälselt:

Emmaste osavallakogu:
Volikogu esindajad Hergo Tasuja ja Tiit Paulus
Ettevõtjate esindaja Terje Martinson
Hoolekogude esindaja Jane Üksik
Noorte esindaja Anne-Mall Reinu
Kodanikeühenduste või külavanemate esindaja Katrin Visnapuu.

Kõrgessaare osavallakogu:
Volikogu esindajad Artur Valk ja Jaanus Valk
Ettevõtjate esindaja Palle Kõlar
Hoolekogude esindaja Aleksander Pihlo
Noorte esindaja Robin Niidas
Kodanikeühenduste või külavanemate esindaja Agu Kohari.

Käina osavallakogu:
Volikogu esindajad Omar Jõpiselg ja Üllar Padari
Ettevõtjate esindaja Eha Brikker
Hoolekogude esindaja Ilmi Aksli
Noorte esindaja Anna Lipp
Kodanikeühenduste või külavanemate esindaja Ester Tammis.

Kärdla osavallakogu:
Volikogu esindajad Lembit Vainumäe ja Inge Talts
Ettevõtjate esindaja Martin Kagadze
Hoolekogude esindaja Liis Soonik
Kodanike ühenduste või külavanemate esindaja Anu Pielberg.

Pühalepa osavallakogu:
Volikogu esindajad Ants Orav ja Toomas Remmelkoor
Ettevõtjate esindaja Reijo Leiger
Hoolekogude esindaja Juri Omann
Noorte esindaja Maria Remmelkoor
Kodanikeühenduste või külavanemate esindaja Argo Nurs

 

8. Eesti Linnade (ja Valdade) Liidu liikmeks astumine
Üleriigilise omavalitsusüksuste liiduga ühinemist ning oma esindajate nimetamist liidu juhtorganitesse saab otsustada linna/valla volikogu. Eesti linnade liidu üldkoosolekule nimetati konsensuslikult kaks esindajat ja nende asendajad: Reili Rand ja tema asendaja Monika Pihlak ning Aivar Viidik ja tema asendaja Riho Rahuoja; Eesti Linnade Liidu volikogusse esindaja Aivar Viidik ja tema asendaja Reili Rand.

 

9. Esindajate nimetamine Hiiumaa valla nõukogudesse
Põhimääruste kohaselt määras volikogu oma esindajaid hallatavate asutuste nõukogudesse: 
Hiiu valla raamatukogu nõukogu – Aivar Viidik, 
Hiiumaa noorsootöö keskuse nõukogu – Liisi Mäeumbaed, 
Emmaste raamatukogu nõukogu – Hergo Tasuja, Tiit Paulus ja Jüri Preobraženski.

 

10. Hiiumaa vallavolikogu töökord – II lugemine
Töökorraga määratakse kindlaks Hiiumaa vallavolikogu ja tema eestseisuse, fraktsioonide ja komisjonide istungite ja koosolekute ettevalmistamise ja läbiviimise kord. Hääletati muudatusettepanekuid. Teine lugemine katkestati, jätkatakse järgmisel istungil.

 

11. Alatiste komisjonide moodustamine
19. detsembrist jõustus Hiiumaa valla põhimäärus ning seetõttu kinnitatakse põhimääruse kohased komisjonid. Revisjonikomisjon on moodustatud seaduse alusel ning sellega seonduvat ei muudeta.
Ühehäälselt moodustati vallavolikogu alatised komisjonid: 
eelarve- ja majanduskomisjon; 
kultuuri- ja turismikomisjon; 
haridus-, spordi- ja noorsootöö komisjon; 
sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; 
keskkonna- ja ehituskomisjon.

 

12. Alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
Hergo Tasuja esitas eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks Omar Jõpiselja, Tiit Paulus esitas Tarmo Männi. Eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks valiti 12 häälega Omar Jõpiselg ja aseesimeheks 9 häälega Tarmo Mänd.
Hergo Tasuja esitas kultuuri- ja turismikomisjoni esimeheks Toomas Kokovkini, Tiit Paulus esitas Artur Valgu. Kultuuri- ja turismikomisjon esimeheks valiti 13 häälega Toomas Kokovkin ja aseesimeheks kaheksa häälega Artur Valk.
Hergo Tasuja esitas haridus-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimeheks Hannes Maaseli, Tiit Palus esitas Antti Leigri. Haridus-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimeheks valiti 13 häälega Hannes Maasel ja aseesimeheks kaheksa häälega Antti Leigri.
Hergo Tasuja esitas sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks Liisi Mäeumbaia, Tiit Paulus esitas Toomas Remmelkoori. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks valiti 12 häälega Liisi Mäeumbaed ja aseesimeheks üheksa häälega Toomas Remmelkoor.
Hergo Tasuja esitas keskkonna- ja ehituskomisjoni esimeheks Kristjan Ojasoo, Antti Leigri esitas Tiit Pauluse. Keskkonna- ja ehituskomisjoni esimeheks valiti 12 häälega Kristjan Ojasoo ja aseesimeheks üheksa häälega Tiit Paulus.
Lõpphääletusel toetas volikogu eelnõud ühehäälselt.

 

13. Muud küsimused
Järgmine volikogu istung toimub 4. jaanuaril.

 

Aivar Viidik

volikogu esimees

 

 

Foto: Alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine. Liina Siniveer