« Tagasi

Hiiumaa vallavolikogu istung toimus 12. septembril Kõrgessaare vallamajas.

Enne päevakorraga alustamist andis Tarmo Mänd üle kaheksa volikogu liikme avalduse volikogu esimehe Aivar Viidiku umbusaldamiseks.

Vallavanem Reili Rand andis ülevaate kahe istungi vahel toimunust.

5. jaanuari seisuga oli vallas 9513 elanikku, 1. augusti seisuga 9506.

Personaliteemadel: valla keskkonnaspetsialistina asus ametisse Kadri Haljas, SA Tohvri Hoolekodu juhatajana Pirje Lehtmaa.

Toimub kohtumine taaskasutusorganisatsioonidega ja Eesti Keskkonnateenustega, et saada Hiiumaa uus jäätmesüsteem tööle nii hästi kui võimalik.

Ettevalmistamisel on korraldatud jäätmeveo hankelepingu sõlmimine Keskkonnateenustega. Kärdla põhikooli projekteerimise leping on sõlmitud. Hiiumaa spordikeskuse projekteerija andis vallale üle ehituse põhiprojekti, vald teeb ettevalmistusi ehitushankeks.

Eelarve esimesest seitsmest kuust: põhitegevuse tulusid on laekunud 65% ehk 9 349 000 eurot, sealhulgas tulumaksu 61% ehk 5 312 000 eurot. Tulumaksu on seitsme kuuga laekunud 10,5% enam võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Põhitegevuse kulusid on tehtud 55% ehk 7 428 000 euro eest. Investeerimistegevusi on kokku täidetud 43% ehk 2 042 000 euro eest. Augustist liitus Hiiumaa vald arveldusplatvormiga Bill.me, mille kaudu on elanikel võimalik vaadata talle saadetud arveid ja neid tasuda.

Hiiumaal läks esimesse klassi 75 õpilast, kõikides Hiiumaa põhikoolides kokku asus õppima 682 õpilast. Gümnaasiumi 10. klassis alustas 39, gümnaasiumis kokku 112 õpilast. Koolid ja lasteaiad pakuvad sellest sügisest võimalikult hiiumaist ja eelistatult mahedat toitu, analüüsimisel on ka menüüd.

Osavaldades on märksõnaks teetööd. Emmaste kooli ümbrus on kasutajasõbralikum, paranenud on parkimisohutus raamatukogu juures. Lisaks on koolile tellitud katusega rattahoidla.

Hiiumaa äpis on aktiivne küsitlus Kärdla tänavavalgustuse teemal, et saada teada, millised on Kärdla elanike ootused.

Pühalepa osavallas viidi läbi hange bussipeatuste valgustamiseks. Valgustuse saavad Tubala, Mäe, Paluküla ja Palade peatus.

Praamide sõiduplaan Heltermaa–Rohuküla liinil on kindel 5. jaanuarini ning läbirääkimised käivad kuue reisi graafiku heaks. Sõru–Triigi liini teenindaval ettevõttel Kihnu veeteed on uus veebileht.

Uuel lennureiside lepinguperioodil ei ole jäänud ära ühtegi reisi. Bussireisidel on suurem maht erinevatel nõudeliinidel. Kärdla bussijaama on paigaldatud elektrooniline reisiinfo tabloo.

Lõpetuseks andis vallavanem teada, et soovib oma volitused vallavanemana peatada aasta lõpust seoses pikale puhkusele minemisega.

Volikogu esimees Aivar Viidik rääkis, et osales linnade ja valdade liidu volikogu koosolekul, kus esines riigihaldusminister Jaak Aab, kes rääkis haldusreformist ja hindas selle positiivseks. Riigimajade rajamine maakonnakeskusesse on planeeritud aastasse 2023. Aab lubas vähendada Tallinnas olevaid riigi töökohti, maakonnapõhiste värbamiste vormis.

Maasi detailplaneeringu kehtestamine
Emmaste maa- ja ehitusnõunik Pilvi Post tutvustas eelnõud kehtestada Härma küla Maasi kinnistu detailplaneering, millega muudetakse Emmaste valla üldplaneeringut, vähendatakse ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringu eesmärgiks on Maasi katastriüksuse jagamine kolmeks katastriüksuseks, millest kahe hoonestatava katastriüksuse sihtotstarve muudetakse ühel elamumaaks ja teisel võrdsetes osades elamumaaks ja ärimaaks (majutushoone maa). Hoonestamata katastriüksuse sihtotstarve jääb maatulundusmaaks. Eelnõu võeti vastu.

Hallatava asutuse Hiiumaa Spordi- ja Tervisekeskus moodustamine ning Hiiumaa Spordi- ja Tervisekeskuse põhimääruse I lugemine
Spordi- ja terviseedenduse spetsialist Martina Martinson tutvustas eelnõud, mille eesmärk on luua uus hallatav asutus, mis on käibemaksukohuslane ja mille alt hakatakse ehitama uut spordikeskust ja samuti haldama teisi spordirajatisi: Paluküla spordikeskust ja spordikooli rajatisi. Eelnõu saadeti teisele lugemisele.

Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord
Kultuurispetsialist Anu Tammearu tutvustas Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise korra muutmise eelnõud, mis oli teisel lugemisel. Eelnõu võeti vastu.

Erahuvikoolis ja -spordiklubis laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord
Kultuurispetsialist Anu Tammearu tutvustas eelnõud, millega kehtestatakse ühtsed põhimõtted valla eelarvest erahuvikoolides ja spordiklubidest laste ja noorte õppimise ja muus huvitegevuses osalemise toetamiseks. Eelnõu võeti vastu.

Kinnitus varalise kohustuse võtmiseks ja nõusolek hankelepingu sõlmimiseks (Keskväljak)
Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak tutvustas eelnõud, millega küsiti volikogult luba tagada Kärdla keskväljaku ümberehitamise omafinantseeringu katteks täiendavalt 400 000 eurot ja sõlmida hankeleping Kärdla keskväljaku ümberehitamiseks maksumusega 2 247 580 eurot (sh käibemaks). Eelnõu võeti vastu.

Hiiumaa valla arengukava 2035+ muutmine (eelarvestrateegia)
Rahandusosakonna juhataja Inge Elissaar tutvustas eelnõud, millega muudetakse mullu vastu võetud Hiiumaa valla arengukava 2035+ lisa nr 1 ehk eelarvestrateegiat. Eelnõu otsustati saata teisele lugemisele.

Hiiumaa valla 2019. aasta lisaeelarve
Rahandusosakonna juhataja Inge Elissaar tutvustas lisaeelarve eelnõud. Lisaeelarvega suurenevad põhitegevuse tulud kokku 551 419 eurot. Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad kokku 43 933 eurot. Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad summas 247 486 eurot. Tulumaksu laekumist suurendatakse 250 000 euro võrra. Võrreldes 2019. aasta esialgse eelarvega on suurenemine ligikaudu 3%. Tulumaksu kasv võrreldes 2018. aasta tegeliku laekumisega on 8%. Maamaksu laekumist suurendatakse 10 000 euro võrra. Eelnõu võeti vastu.

Hiiumaa vallavolikogu otsuse „Esindajate nimetamine Hiiumaa valla hoolekogudesse" muutmine
Valla jurist Kairi Arunurm selgitas, et volikogu endine liige Ilmi Aksli esitas avalduse Käina kooli hoolekogus volikogu liikmena osalemisest tagasi astumiseks ja hoolekogusse tuleb nimetada uus liige. Helen Teigar tegi ettepaneku nimetada Liina Lepamaa. Otsus võeti vastu.

Osavallakogu koosseisu kinnitamine
Valla jurist Kairi Arunurm selgitas, et Ilmi Aksli esitas avalduse Käina osavallakogu töös osalemise lõpetamiseks. Enne 2017. aasta valimisi korraldatud osavallakogu liikmete valimisel valiti asendusliikmeks Jana Uuskari ning on ettepanek kinnitada Jana Uuskari Käina osavallakogu liikmeks. Otsus võeti vastu.

Alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
Valla jurist Kairi Arunurm selgitas, et volikogu liikme kohalt tagasi astunud Ilmi Aksli asemel on komisjoni esimehe ettepanek nimetada kultuuri- ja turismikomisjoni liikmeks Jana Uuskari.
Joel Pulk on esitanud avalduse haridus-, spordi- ja noorsootöö komisjoni töös osalemisest loobumiseks ning tema asemel on komisjoni esimehe ettepanek nimetada liikmeks Urve Pärnamaa. Otsused võeti vastu.

Volikogu järgmised istungid toimuvad 17. oktoobril, 21. novembril ja 19. detsembril.