« Tagasi

Puudest tuleneva erivajadusega inimesed saavad eluruumi kohandamiseks taotleda toetust

Alates 3. maist 2018 on puudest tuleneva erivajadusega Hiiumaa valla elanikel võimalik taotleda oma eluruumi kohandamiseks toetust.

Eluruumi kohandamist toetatakse erivajadusest tulenevalt:

 1. Liikuvuse parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine;
 2. hügieenitoimingute parandamiseks;
 3. köögitoimingute parandamiseks.

Taotlus koos lisadokumentidega palume esitada 3.-25. maini 2018 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil valitsus@hiiumaa.ee või paberkandjal osavallavalitsustesse.

Taotlusvorm koos vajalike lisadega on leitav valla veebilehel vald.hiiumaa.ee ja olemas paberkandjal osavaldades.

Eluruum kohandatakse 10-le erivajadusega Hiiumaa valla elanikule.

Hindamiskomisjon hindab esitatud taotlusi hindamisjuhendi alusel ja koostab toetuse saajate järjekorra. Hiiumaa Vallavalitsus otsustab hindamiskomisjoni ettepanekul taotluse rahuldamise esitatud taotluse, selle lisadokumentide, kodukülastuse ja soodsama hinnapakkumise põhjal.

Seejärel sõlmib Hiiumaa Vallavalitsuse sotsiaalosakond Teie ja kohandamise tööde teostajaga lepingu. Kohandamise tööd võib alustada peale lepingu allkirjastamist.

Kui kohandamise tööde käigus ilmneb, et eluruumi ei ole võimalik kohandada soovitud viisil või soovite loobuda mõnest kohandamise töö osast, siis tuleb Teil koheselt ühendust võtta Hiiumaa Vallavalitsuse kontaktisikuga allpool olevatel kontaktidel ja kooskõlastada uus lahendus enne tööde jätkumist. Kohandamise tööde teostaja teeb erinevatest tööde etappidest fotosid, mis tõendavad eluruumi kohandamisega seotud ehitustöid.

Hiiumaa Vallavalitsus ei kata:

 1. juba alustatud või lõpetatud kohandamiste kulusid;
 2. kohandamise taotlemiseks tehtud kulusid;
 3. kohandamisega seotud kulusid, mille vajadus ei tulene otseselt Teie erivajadusest ega ole vajalikud eluruumi ehituseelse väljanägemise taastamiseks;
 4. kulusid ehitusmaterjalidele ja abivahenditele, millele on olemas soodsam ja Teie erivajaduse arvestatav alternatiiv;
 5. tahtlikult vääralt arvestatud kulusid;
 6. kohandamise tööde teostaja vastutusalas tegemata jätmise tagajärjel tekkinud kulusid;
 7. teisaldatavate abivahendite soetamist.

Taotluse (vorm) kohustuslikud andmed:

 • taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
 • taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;
 • kohandatava eluruumi andmed: aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
 • eluruumi omanik või kõigi kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta;
 • eluruumi kohandamise eesmärk  (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
 • kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu).

Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:

 • kohandatav eluruum on tema rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning asub Hiiumaa valla haldusterritooriumil;
 • eluruum on aastaringselt tema elukoht;
 • lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks;
 • on esitanud  tõesed andmed.

Koos taotlusega esitatakse:

 • koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
 • koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist;
 • koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
 • hinnapakkumine/pakkumised (hind kohandamiseks vajalike materjalide maksumus, tööde maksumus ning muud kulud liikide kaupa välja toodud).
 • eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;

Lisad:

Juriidilisest isikust eluruumi omaniku nõusolek (vorm)
Korteriühistu nõusolek (vorm)
Eluruumi omaniku või kaasomaniku nõusolek (vorm)
Volikiri (vorm)

Täiendavat infot eluruumi kohandamise taotlemise kohta saab küsida Hiiumaa vallavalitsuse sotsiaalosakonnast telefonidel 463 6096, 463 6095  või e-posti aadressil kairi.loppe@hiiumaa.ee ja valla kodulehelt vald.hiiumaa.ee.

Hiiumaa vallavalitsus plaanib osaleda Euroopa sotsiaalfondi meetmes „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Vastava eelnõu „Eluaseme kohandamise toetuse kord" esitab Hiiumaa vallavalitsus vallavolikogu maikuu istungile menetlemiseks. Avalduste kogumine elanikelt ei kohusta volikogu vastavat korda vastu võtma.