« Tagasi

Vallavalitsus tegi ettepaneku ühtlustada lasteaiatasud

Koalitsioonilepinguga leppisid sotsiaaldemokraadid ja valimisliit Ühine Hiiumaa kokku, et vald vähendab Hiiumaa perede kulutusi lasteaiale ja ühtlustab need üle Hiiumaa. Nüüd on vallavalitsus jõudnud ettepanekuga volikoguni. Kui volikogu võtab eelnõu vastu, hakkaksid uued hinnad kehtima 1. jaanuaril 2020. 

Aprillis saatis valla haridus- ja kultuuriosakond teema lasteaiadirektoritele arutamiseks, et kuulda nende ettepanekuid, kuidas lasteaiatasud ühtlustada. Pärast direktoritelt tagasiside saamist sõnastas vallavalitsus juba täpsema ettepaneku, mis jõudis tagasi direktoritele ning ka koolide-lasteaedade hoolekogudele arvamuse avaldamiseks. Hoolekogud toetavad muudatusi tingimusel, et toidu kvaliteet sellest ei lange. 

Vallavalitsus tegi eilsel istungil volikogule ettepaneku kehtestada Hiiumaal ühtne lasteaiatasu, millele ei lisandu toiduraha: pere ühe lapse eest oleks osalustasu 30 eurot, teise lasteaias käiva lapse eest 25 eurot ning alates kolmandast lapsest täiendavat osalustasu ei ole. Lapsevanemal on võimalik anda märku, millisel perioodil laps puhkab ja ühe kuu eest osalustasu maksma ei pea. Kuna kõigil lapsevanematel pole töökohustuste tõttu võimalik planeerida puhkust suvekuudele, siis võib ka lapse puhkus olla muul ajal. Lapse puudumisel mõjuval põhjusel kauem kui üks kuu, oleks lasteaia direktoril samuti õigus teha otsus osalustasust vabastamise kohta. 

Toiduraha katab täies ulatuses vald, kui lapsevanem teavitab lasteaeda lapse puudumisest õigeaegselt, nagu igas lasteaias kokku lepitud.  

Muutused teevad tingimused üle Hiiumaa võrdseks ja selgemaks: igakuine väljaminek lasteaiateenusele on kindel, ette teada konkreetne summa ning alates pere teisest lapsest alates lisandub ka soodustus osalustasu summas. Lisaks kvalifitseerub lasteaia osalustasu tuludeklaratsiooni esitamisel lapsevanema koolituskuluna, millest kuulub tagastamisele 20%: seda tagastust arvesse võttes jääb tegeliku osalustasu suuruseks 30 euro asemel igakuiselt 24 eurot. 

Seni on Hiiumaal olnud erinevad tasud 

Hiiumaa lasteaedade kohatasud on seni olnud ja jäävad ka edaspidi üheks madalamaitest kogu Eestis, selgub rahandusministeeriumi analüüsist. Seaduse kohaselt võib tasu moodustada kuni 20% miinimumpalgast, ent omavalitsused on kehtestanud tunduvalt madalamad määrad – keskmiselt 6% – ehk lähenenud tasustamisele peresõbralikult. Hiiumaal on selle analüüsi alusel kohatasu keskmine määr 3,7% miinimumpalgast st keskmisest tunduvalt madalam. Seejuures ei analüüsinud rahandusministeerium osalustasu koos toidurahaga, mis oleks Hiiumaad madalate tasude poolest veelgi esile tõstnud. 

Lasteaiatasud üle Hiiumaa on seni olnud erinevad ning lisandunud on toiduraha, mida mitmes lasteaias arvestatakse tagantjärgi tegelike kulude alusel. Kui arvestada keskmiselt toiduraha ja õppetasu kokku, siis kindlasti odavamaks läheb Kärdla, Kõrgessaare ja Käina lapsevanematel. Seejuures ei ole arvesse võetud soodustusi pere teisele ja järgmistele lastele ega suvist valverühma. Keskmisi numbreid arvestades läheks keskmiselt paari euro võrra kallimaks Emmaste, Palade ja Suuremõisa lasteaiatasu. Seejuures jällegi ei ole arvesse võetud soodustusi pere teisele ja järgmistele lastele ning arvutused on eelmise poolaasta keskmist kuutasu arvesse võttes. 

Käina lasteaias on osalustasu esimesel lapsel 14 eurot kuus, teisel 8 ning osalustasust on vabastatud pered, kui lasteaias käib kolm või enam sama pere last. Osalustasu ei maksta Käinas juuni, juuli ja augusti eest. Toiduraha arvestatakse tegelike kulude järgi, keskmiselt 1,2 eurot kohal käidud päeva eest. 

Kärdla lasteaias on osalustasu pere esimese lapse eest 20 eurot kuus, teisel 15 eurot, kolmas ja järgmised sama pere lapsed on tasuta. Kõrgessaare lasteaias on osalustasu esimese lapse eest 20 eurot kuus, teisel 15 eurot, kolmas ja järgmised tasuta. Mõlemas lasteaias on koolieelikute rühma lapse osalustasu 5 eurot kuus. Tasu ei maksta juuli eest, kui laps ei käi lasteaias. Toiduraha arvestatakse tegelike kulude järgi ning eelmisel aastal oli see päevas keskmiselt 1,15 eurot. 

Palade ja Suuremõisa lasteaias kohatasu pole. Toiduraha on päeva eest 1,3 eurot. 

Emmaste lasteaias on õppemaks 3,20 kuus ning toiduraha 1,3 eurot päeva eest lisaks. 

Vald panustab lasteaedade arengusse 

Vald on viimastel aastatel panustanud lasteaedade arengusse ning ühtne kohatasu aitab kaasa järgmistele investeeringutele. 

Alates sellest õppeaastast pakutakse kõikides Hiiumaa lasteasutustes kohalikelt tootjatelt saadud toorainest valmistatud toite. Söögiraha hind sellest ei tõuse, kulud katab vald. Lisaks pakub vald haridusasutustele tuge sellega, et teeb koostööd lasteasutuste toitlustamisele spetsialiseerunud toitumisnõustaja Reelika Õigemeelega, kes analüüsib menüüsid ja pakub vajadusel lahendusi järgmisteks sammudeks. 

Laste liikumisaktiivsuse tõstmiseks on saanud täiendust mänguväljakud: Kärdla sai uue ronila, Emmastes valmis madalseiklusrada, Kõrgessaare lasteaias siseliikumisrada. Palade lasteaia mänguväljak läheb kohe kaasava eelarve hääletusele. 

Kus vaja, teevad osavallad lasteaedades sanitaarremonti. Nii tehti Kärdla lasteaias suvel remonttöid nii majas sees kui katusel, Kõrgessaares põranda remonti. Kärdla lasteaia tingimuste parendamiseks on osavald võtnud töösse uue lasteaiahoone valmimise ettevalmistused.  

Hiiumaa lasteaedade personali koosseisud on ühtlustatud. Nii lisandus sügisest Palade lasteaeda õpetaja ametikoht, Käina lasteaeda 0,5 logopeedi ametikohta ja Kõrgessaare lasteaeda 0,25 logopeedi ametikohta.  

Vald maksab toetust kuni 35aastasele kõrgharitud noorele spetsialistile, kes asub tööle valla üldhariduskoolis, lasteaias, huvikoolis, Hiiumaa spordikoolis või saare tervishoiuasutuses. 

Kui õpetajate palk tuleb põhiosas riigilt, siis lasteaiaõpetajate palk pea täielikult vallalt. Vallavalitsus sidus lasteaiaõpetajate töötasu üldhariduskooli õpetaja töötasuga: lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 90%  õpetaja töötasu alammäärast ja magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast 

Sellega tõusis jaanuarist Hiiumaa lasteaiaõpetajate töötasu 980 eurolt 1125ni ning magistrikraadiga lasteaiaõpetajatel 1250 euroni. Kui Eesti valitsus tõstab üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäära, tõuseb töötasu taas ka Hiiumaa lasteaiaõpetajal.