« Tagasi

Millisel Hiiumaal soovid elada?

Seitsmes teema: väärtuslikud maastikud ja miljööalad 

Maakonnaplaneeringus esitatud väärtuslike maastike register on üldplaneeringu käigus läbinud kordusinventuuri ning täpsustatud on maastike piire. Esile on tõstetud alad, mis kannavad kultuurilis-ajaloolist, esteetilist, looduslikku, identiteedi- või puhkeväärtust.  Uuendatud on tingimusi, mida tuleb nendel aladel arendades järgida, et piirkonnale või laiemalt kogu Hiiumaale iseloomulikud väärtused  jääksid püsima kauemaks. Uuringu dokument on üldhariv ja vajalik elanike teadlikkuse tõstmiseks ning selle läbitöötamine peaks olema igale hiidlasele kohustuseks. Väärtuslikele maastikele plaanitud arendused on soovitav omavalitsuses läbi arutada ka siis, kui tegevus pole loakohustuslik.   

Uues üldplaneeringus oleme üle vaadanud ehitusliku kultuuripärandi ning selgelt ja eripäraselt eristuva keskkonnaga külakobarad või tänavalõigud märkinud miljööväärtuslike aladena. Täpsustatud on varasemate alade piire ning välja jäetud piirkonnad, millel väärtused ei ole enam selgelt loetavad või on tänaseks juba kadunud.  

Lisaks oleme välja toonud mitmed ehitised, mis pole küll kaitse alla võetud, kuid omavad Hiiumaa ajaloos olulist tähendust või kannavad edasi mõnd möödunud ajastu lugu. Neid ehitisi ei või kergekäeliselt lammutada ning uuendada tuleb vana väärtusi austavalt. Tegevused selliste üksikobjektidega ning miljööväärtuslikel aladel arendades tuleb plaanid kohalikus omavalitsuses kooskõlastada. Muudatuste projektid peavad sisaldama viiteid algupärasele ja selgitusi, kuidas väärtusi esile tõstetakse. Lubatud on vana ja uue kombinatsioonid ning leebemad nõuded energiatõhususe tagamisel. Alade uuenemisel on oluline tagada piirkonna terviklik iseloom ja välisilme.   

Hiiumaa valla arhitekt Kaire Nõmm tegi mahuka üldplaneeringu dokumendi väiksemateks paladeks ning toob kaasamõtlemiseks teemasid esile ükshaaval. Jälgi ka järgnevaid postitusi! 

Hiiumaa valla uue üldplaneeringu eelnõu on avalikul väljapanekul Hiiumaa valla kodulehel https://vald.hiiumaa.ee/uldplaneering ja osavallamajades. Vaata lahendused üle ja anna Hiiumaa vallavalitsusele teada, kas oled sama meelt ja soovitad lahendustega jätkata või tee muudatusettepanek enne 3. aprilli valitsus@hiiumaa.ee. Sotsiaalmeedias tehtud ettepanekud dokumenti ei jõua. 

Foto: Ivo Panasyuk