« Tagasi

Millisel Hiiumaal soovid elada?

Üheksas teema: tehnovõrgud ja rajatised. Taastuvenergia.  

Kõikides arengudokumentides on väljendatud soovi, et Hiiumaa elektrivarustust parandataks ja võimsusi suurendataks. Elektrilevi ettepanekul liigutakse selles suunas, et 35 kV õhuliinid rekonstrueerida pingele 110 kV, asendada meres olevad kaablid suurema, st 110 kV valmidusega merekaabelliiniga ning kavandatakse uus 110 kV pingega õhuliin Emmaste alajaamast Leigri külla ja määratakse selleks 300m laiune trassikoridor. Vaata kaardilt järgi selle asukoht!  

Üle 200 kW elektrituulikute ja kaasuva taristu kavandamisel on üldplaneeringusse üle võetud maakonnaplaneeringuga määratud arenduspiirkonnad ja tingimused ning neid vaid täpsustatud. Uue üldplaneeringuga uusi arendusalasid ei otsita.  

Alla 200kW ja kuni 30m kõrgusi väiketuulikuid on lubatud püstitada ühekaupa ning väljaspoole miljööväärtuslikke ja tiheasustusalasid. Tuulikute püstitamine tuleb aga kõne alla alles alates 2027 aastast, mil Kaitseministeerium eeldatavalt eemaldab suuremalt osalt Hiiumaast kõrguspiirangud.  

Üldplaneeringuga oleme teinud ettepaneku võimaldada ammendunud Pihla turbamaardla asemele kavandada päikesepaneelide arendusala, mis saaks teenindada kogu saart.   Väiksemaid, nö oma tarbeks päikeseparke võib majapidamiste juurde rajada maastikku sobitades või kombineerides katuse või fassaadiga. Suuremad ehk tööstuslikke parke võib tiheasustusaladel rajada vaid tootmismaale või suuremate hoonete katustele ja fassaadidele. Hajaasustuses tuleb eelistada endiseid tööstus- ja tootmisalasid. Väärtuslikule maastikule ja miljööväärtuslikule alale tööstuslikke päikeseparke rajada pole lubatud. 

Hiiumaa valla arhitekt Kaire Nõmm tegi mahuka üldplaneeringu dokumendi väiksemateks paladeks ning toob kaasamõtlemiseks teemasid esile ükshaaval. Jälgi ka järgnevaid postitusi! 

Hiiumaa valla uue üldplaneeringu eelnõu on avalikul väljapanekul Hiiumaa valla kodulehel https://vald.hiiumaa.ee/uldplaneering ja osavallamajades. Vaata lahendused üle ja anna Hiiumaa vallavalitsusele teada, kas oled sama meelt ja soovitad lahendustega jätkata või tee muudatusettepanek enne 3. aprilli valitsus@hiiumaa.ee. Sotsiaalmeedias tehtud ettepanekud dokumenti ei jõua. 

Foto: Ivo Panasyuk