« Tagasi

Vallavalitsuse 11. augusti istungilt

1. Vallavalitsuse muudatusettepanekud volikogu eelnõudele 

Vallavalitsus arutas ja otsustas saata muudatusettepanekud volikogule.  

2. Vaide läbivaatamine 
Otsustati jätta rahuldamata vaie, milles taotleti Emmaste põhikooli direktori konkursi hääletusotsuse kehtetuks tunnistamist.  

3. Riigihanke "Kärdla põhikooli ehitustööd" lõplike pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine 
Tunnistati Kärdla põhikooli ehitustööde riigihankel OÜ Ehitus5ECO ja OÜ Haart Ehitus esitatud lõplikud pakkumused vastavaks. Tunnistati OÜ Ehitus5ECO pakkumus summas 5 327 700 eurot (lisandub käibemaks) edukaks pakkumuseks, kuna esitatud pakkumuse maksumus on kõige madalaim. 

4. Avaliku ürituse loa andmine  
Otsustati anda avaliku ürituse luba: 

  • OÜ-le JVK Holdings "Suvi Baywatchis nr 2" korraldamiseks Kärdlas Villalaos 13. augustil kl 21st kuni 14. augustil kl 7ni. 

  • OÜ-le Chapo "Rännak feat REISPASS x El Jefe" korraldamiseks El Jefe Beach Bar õualal 14. augustist kell 23 kuni 15. augustil kl 4ni. 

  • MTÜ-le Hiiu Lained "Hiiu Kala ja Õlle Festival" korraldamiseks Kassari Puhkekeskuses Puhkekeskuse kinnistul Kassari külas Hiiumaal 21.08.2021 kell 12–20. 

  • Arno Ellerile "Hiiumaa Rahvasprint 1+1 2021" korraldamiseks Käina alevikus (võistluskeskuse asukoht) ja Käina osavallas Nõmmekülas (võistlustrassi asukoht) 21.08.2021 kell 8–20 (sh riigiteede 12120 Ristivälja–Kolga–Käina km 4,60–6,71; 12151 Moostre tee km 0,27–0,82; 12152 Moostre–Moka km 0,82–1,25 ja 12154 Nõmme tee km 0–1,18 ajutiseks sulgemiseks). 

5. Sundvalduse seadmine Kärdla linnas asuvale Kalda tn 13a kinnistule  
Otsustati seada sundvaldus ASi Telia Eesti kasuks sideehitise ehitamiseks, talumiseks ja majandamiseks Kärdla Kalda tn 13a kinnistule (kogupindala 763 m², elamumaa). 

6. Katastriüksuse lähiaadressi muutmine 
Muudeti Lelu küla Heidi katastriüksuse lähiaadressi ja määrati uueks lähiaadressiks Odrama. 

7. Pinnase veotööde osutamiseks lepingu sõlmimine 
Otsustati sõlmida leping OÜga KEMEHH teenuse saaja Hiiumaa Sport bilansis olevalt kinnistult Põllu 25 ja 27 pinnase veotööde osutamiseks. Teenuse maksumus on 18 991 eurot ilma käibemaksuta.  

8. Lauka põhikooli õpilaste veoks lepingu sõlmimine 
Otsustati sõlmida leping ASiga GoBus Lauka põhikooli õpilaste veoks üheks õppeaastaks (1.09.2021–13.06.2022). Teenuse maksumus on 1,10 eurot/kilomeeter käibemaksuta. 

9. Projekteerimistingimuste andmine 
Anti projekteerimistingimused tootmishoone püstitamiseks Tubala küla Lepaselja kinnistule. 

10. Emmaste põhikooli direktori ametikohalt vabastamine 
Vabastati Merje Kikas 15. augustist 2021 Emmaste põhikooli direktori ametikohalt ja samas määrati ta direktori asendajaks kuni põhikohaga direktori ametisse kinnitamiseni.  

11. Hiiumaa valla tänukirja andmine 
Otsustati tunnustada Hiiu maakonna 75. sünnipäeval 16. augustil Hiiumaa valla tänukirjaga endiseid maavanemaid ja maasekretäri: 

  • Tarmo Mänd (maavanem aastatel 1989–1994), 

  • Tiit Laja (maavanem aastatel 1994–1999), 

  • Hannes Maasel (maavanem aastatel 1999–2012), 

  • Riho Rahuoja (maavanem aastatel 2012–2017), 

  • Piret Sedrik (maasekretär aastatel 1994–2017).