« Tagasi

Vallavalitsuse 15. detsembri istungilt

1. Vallavalitsuse muudatusettepanek volikogu eelnõule ja eelnõu tagasi võtmine  

15. detsembri istungil otsustati teha muudatusettepanek eelnõu „Vallavara kasutusse andmine  otsustuskorras" seletuskirja: „Hiiumaa Vallavalitsuse 29.09.2021 korraldusega nr 563 anti Vabrikuväljak 4 kinnistu otsustuskorras tasuta kasutusse Mittetulundusühingule Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte Ühendus. Kasutusse andmise leping lõppeb 24.11.2026." 

16. detsembril otsustas vallavalitsus võtta 16.12.2021 volikogu päevakorrast tagasi eelnõu „Vallavara  kasutusse andmine otsustuskorras", sest SRIK saatis avalduse, et loobuvad soovist sõlmida pikaajaline rendileping, kuna ei saanud toetust LEADER meetmest. 

2. Hiiumaa vallavalitsuse korralduse muutmine  
Muudeti Hiiumaa vallavalitsuse 7.04.2021 korraldust nr 185 „2021. aasta alaeelarvete detailse jaotuse kinnitamine" ja kinnitati alaeelarvete jaotuse muudatus. 

3. Hiiumaa vallavalitsuse korralduse muutmine 
Vallavalitsuse korraldusega muudetakse noorsootöö valdkonna arengukava menetlemise ajakava. Esialgselt plaanitud ajaraam nihkus, kuna uue volikogu koosseisu tööle asumine võttis arvatust kauem aega. Eelnõu on volikogu päevakorras 20. jaanuaril ja 17. veebruaril. 

4. Hiiumaa vallavalitsuse korralduse muutmine 
Vallavalitsuse korraldusega muudetakse spordi ja liikumisharrastuste valdkonna arengukava menetlemise ajakava. Esialgselt plaanitud ajaraam nihkus, kuna uue volikogu koosseisu tööle asumine võttis arvatust kauem aega. Eelnõu on volikogu päevakorras 20. jaanuaril ja 17. veebruaril.  

5. Korraldatud jäätmeveost vabastamine 
Vabastati üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Jäätmevaldaja vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest on erandlik ja saab põhineda seadusest tuleneval alusel.  

6. Korraldatud jäätmeveost vabastamata jätmine 
Otsustati jätta üks jäätmevaldaja vabastamata korraldatud jäätmeveoga liitumisest, sest kinnistu on hoonestatud ning kinnistut kasutatakse perioodiliselt. 

Hooajaliselt kasutatava kinnistu puhul on võimalik korraldada jäätmevedu järgmiselt: 

  • ühise jäätmemahuti kasutamisega (osavalla valitsusele esitatakse avaldus, et jäätmemahutit kasutatakse kellegagi ühiselt või mahutit kasutatakse ühiselt oma Hiiumaal asuvate kinnistutega); 

  • ettemakstud jäätmekotiga (Eesti Keskkonnateenustelt saab osta 150 liitrise koti, mis viiakse ära kokkulepitud graafiku alusel); 

  • sõlmides AS Eesti Keskkonnateenustega jäätmeveoleping suveperioodiks, mil kinnistut kasutatakse. 

7. Projekteerimistingimuste andmine 
Anti projekteerimistingimused suvila püstitamiseks Vahtrepa küla Paju katastriüksusel.  

8. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine 
Kiideti heaks kolm hajaasustuse programmi projekti aruannet.  

9. Tõnsu maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine  
Algatati Paope küla Tõnsu maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja kinnitati Tõnsu maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohad. Jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

10. Paope küla Valve maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine 
Võeti vastu Paope küla Valve maaüksuse detailplaneering: Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-06. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19. jaanuarist 1. veebruarini 2022 Hiiumaa vallavalitsuses Keskväljak 5a, Kärdla ja valla veebilehel. 

11. Projekteerimistingimuste andmine 
Anti projekteerimistingimused: 

  • Tahkuna küla Viktoria tee 6 maaüksusele elamu rajamiseks, 

  • Villamaa külas Suurvillamaa maaüksusele lauda püstitamiseks. 

12. Katastriüksuse piiride muutmine 
Muudeti Villamaa küla Lao (pindala 4063 m², tootmismaa) ja Mäeronga (pindala 4,82 ha, maatulundusmaa) katastriüksuste vahelisi piire.   

13. Eluruumi tagamine 
Otsustati tagada eluruum ühele inimesele Kõrgessaares. 

14. Kärdla noortekeskuse ruumide rendi hindade kehtestamine 
Kehtestati Kärdla noortekeskuse Kärdla noortemaja (Põllu tn 27, Kärdla) ja Kõrgessaare noortemaja (Tööstuse tee 16a, Kõrgessaare) ruumide rendi hinnad alates 15. detsembrist 2021: 

Kärdla noortemajas laste sünnipäev 15 eurot 1. tunni kohta ning 8 eurot alates 2. tunnist, täiskasvanute (alates 18 a) üritusteks 15 eurot tunni kohta. 

Kõrgessaare noortemajas laste sünnipäev 8 eurot tunni kohta, täiskasvanute (alates 18 a) üritusteks 15 eurot tunni kohta.  

15. Käina huvi- ja kultuurikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine 
Kinnitati Käina huvi- ja kultuurikeskuse töötajate koosseis alates 1. veebruarist 2022: direktor, õpetaja-ringijuht (9,5 töökohta), noorsootöötaja (1,5 töökohta), koristaja (1,5 töökohta). Muudatusega tuuakse tagasi koristaja koht, kuna koristusteenuste tellimine ei õigustanud end. Võrreldes 2012. a kehtestatud koosseisuga on viimastel aastatel suurenenud noorsootöötaja koormus poole koha võrra ja kaks kohta on lisandunud seoses Emmaste filiaali käivitumisega.  

16. Eestkostja ülesandeid täitva isiku määramine 
Määrati Hiiumaa valla eestkostel oleva isiku eestkostjaks vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit.