« Tagasi

Volikogu aprillikuu istungi kokkuvõte

Hiiumaa vallavolikogu esinaine Anu Pielberg teeb videos kokkuvõtte volikogu eilsest istungist. 

Kõrgessaare arengustrateegia 2030+ koostamise algatamine 
Algatati Kõrgessaare arengustrateegia 2030+ koostamine. Selle eesmärk on aidata kaasa piirkonna jätkusuutlikkusele, toetada kohapealse ettevõtluskeskkonna arengut ning mitmekesisemate töövõimaluste teket. Arengukava koostamiseks moodustatakse töörühm, kuhu kaasatakse lisaks vallavalitsusele, osavallavalitsusele ja osavallakogule Kõrgessaare piirkonna aktiivseid inimesi. Juunis ja augustis toimuva avaliku väljapaneku ja avalike koosolekute kaudu on võimalus kaasa rääkida kõigil vallakodanikel. 

Osavallakogu koosseisu muutmine  
Osavallakogusse kuulub kaks selles osavallas elavat valimistel enim hääli saanud kandidaati. Pühalepa osavallakogu liige Aivo Saar on teinud avalduse osavallakogu liikme volitustest loobumiseks ning järgmine selles piirkonnas enim hääli saanud kandidaat Argo Nurs on andnud nõusoleku osavallakogu töös osalemiseks. Seega muutus Pühalepa osavallakogu koosseis. 

Hiiumaa valla põhimääruse muutmine 
Põhimääruse järgi olid vallavalitsuse hallatavad asutused seni Hiiumaa munitsipaalkoolid ja -lasteaiad. Teisi valla asutusi haldavad osavallad. Muudatusega saab lisaks olla vallavalitsuse hallata ka muu hallatav asutus. See võimaldab mitmes erinevas osavallas tegutsevad asutused tuua osavallast vallavalitsuse alla. 

Muudatusega saab volikogu lisaks revisjonikomisjonile moodustada ka teisi alatisi komisjone – see annab volikogule õiguse moodustada komisjone vastavalt vajadusele. Täpsustati ka komisjonide moodustamise korda, vallavanema asendamist ja eelarve koostamise põhimõtteid. 

Hiiumaa valla osavaldade põhimääruse muutmine 
Osavaldade põhimääruses tehti sisemist töökorraldust puudutavaid muudatusi, aga ka täpsustati osavallavanema ametisse nimetamist: osavallavanem nimetatakse ametisse valitsuse poolt vallavanema ettepanekul, kuulanud ära osavallakogu arvamuse kandidaadi kohta. 

Osavallakogu liikmeid puudutab kaks muudatust. Osavallakogus ettevõtjaid esindav liige peab olema osavalla elanik ning ettevõte peab tegutsema antud osavallas, aga ei ole seotud sellega, kuhu ettevõte on registreeritud. Osavallakogusse hoolekogu esindajaks valitu saab osaleda osavallakogu töös hoolekogu esindajana seni, kuni ta kuulub hoolekogusse.  

Hiiumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022–2033 
Võeti vastu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, mille eesmärgiks on olemasolevate ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemide olukorra kirjeldamine ja analüüs, veemajanduslike probleemide ning nendest tulenevate eesmärkide määratlemine, investeeringuprojektide hindamine lühi- ja pikaajalises perspektiivis. 

Eralasteasutuse ja eraüldhariduskooli toetamise korra muutmine 
Eelnõu järgi on plaan tõsta eralasteaiale makstava toetuse suurust 64 eurolt 175 euroni lapse kohta kuus. Arutelu jätkub: eelnõu saadeti volikogus kolmandale lugemisele. 

Vallavanema puhkusele lubamise ja lähetusse suunamise korra muutmine 
Muudeti vallavanema riigisisese lähetamise vormistamist, mis toimub nüüd sarnaselt teenistujatega dokumendihaldussüsteemis Amphora. 

Munitsipaaleluruumi tunnistamine tööandja eluruumiks  
Tunnistati Käina Hiiu mnt 1c korter 2 tööandja eluruumiks. Tegemist on ühetoalise korteriga, mis ei ole sobilik noore pere eluruumiks pikema perioodi vältel. Tööandja eluruumiks muutmisega muutub selle väljaüürimine paindlikumaks ja seda on võimalik kasutada vallale vajalike spetsialistide majutamiseks. 

Rookopli tn 20 maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine 
Algatati Kärdla linna Rookopli tn 20 maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja kinnitati lähteseisukohad. Jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Mäeella kinnistu detailplaneeringu algatamine 
Algatati Orjaku küla Mäeella kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati lähteseisukohad. Jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.