Vallavara müük ja rent

« Tagasi

Kärdla osavald annab kasutusse osa Rannapargist

Kärdla osavald kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise vallavara kasutusse andmiseks. Eelläbirääkimistega pakkumise objektiks on osa Hiiumaa vallale kuuluvast Rannapargi haljastatud maaüksusest pindalaga 1643 m² . Objekt antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise väljakuulutamise ajal olevas seisukorras, v.a eelmise aasta teenusepakkuja vara. Objektil puudub vee- ja kanalisatsiooniühendus, on olemas elektriühendus võimsusega 32A. Objektiga on võimalik tutvuda eelläbirääkimistega pakkumises osaleda soovival isikul eelneval kokkuleppel pakkumise korraldaja Kärdla osavalla vanema Lauri Preimanniga tel 510 4293, e-mail lauri.preimann@hiiumaa.ee.  

Pakkumise peab esitama hiljemalt 20. veebruaril 2020 kell 14.00 kinnises ümbrikus märgusõnaga "KONKURSS" Hiiumaa vallavalitsusse 2. korrusele aadressiga Keskväljak 5a Kärdla. 

Objekti kasutusse andmise tingimused: 

 1. Objekt antakse kasutusse 01.05-31.08.2020. Perioodi võib poolte kokkuleppel kasutusse saaja põhjendatud taotlusel (nt teenuse pakkumiseks on soodsad ilmastikuolud) pikendada kuni 1 kuu. 

 1. Kasutusse andmise otstarve – kohvikuteenuse ja vaba aja veetmise võimaluste pakkumine. 

 1. Kasutusse saaja vastutab pakutavate kaupade ja teenuste kvaliteedi ja nõuetekohasuse eest. Kui pakkumine eeldab teatud eritingimuste täitmist, tagab kasutaja omal kulul nende täitmise ja vajadusel vastavate lubade ja kooskõlastuste olemasolu. 

 1. Kasutusse saajal on kohustus pakkumist täita (pakkuda kaupu ja osutada teenuseid, mis sisalduvad pakkumises). Kohustuse mittetäitmisel on kasutusse andjal õigus nõuda leppetrahvi kuni 500 eurot.   

 1. Kasutusse andja ei hüvita kasutaja poolt objekti ja selle ümbruse parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa lepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud objekti väärtuse suurenemise eest. 

 1. Kasutusse saaja peab tasuma kommunaalteenuste eest (elekter) vastavalt kasutusse andja poolt esitatud arvetele. 

 1. Objektile on lubatud teenuse osutamiseks püstitada ajutine ehitis (ehitisealuse pinnaga kuni 20 m² ja kuni 5 m kõrge). Objektil puudub vee- ja kanalisatsiooniühendus ning seetõttu peab püstitataval ehitisel olema lokaalne vee- ja kanalisatsioonisüsteem.  

 1. Kasutusse saaja peab tagama objekti ja selle vahetu ümbruse heakorra, sorteerima jäätmeid ning paigaldama omal kulul vastavad prügikonteinerid ja korraldama lepingulise jäätmekäitluse. Teenuse osutamise ajaks peab objektile paigaldama teisaldatava välikäimla. 

 1. Pakkumise alghind on 0 eurot. 

 1. Pakkumisest osa võtta sooviv isik peab tegema kirjaliku pakkumise, mis sisaldab nii tasu suurust kui pakutavate kaupade ja teenuste loetelu ja kirjeldust ning esitama kõik nõutavad dokumendid. Objektil ei ole lubatud osutada teenuseid, mis ei vasta kasutusse andmise otstarbele. 

 1. Pakkuja peab arvestama Rannapargis toimuvate suveüritustega ja nende korraldajatega igakülgset koostööd tegema.  

 1. Pakkuja peab arvestama Keskkonnaameti kui Rannapargi valitseja ja Muinsuskaitseameti võimalike tingimustega, mis selguvad teenuse pakkuja tegevuste ametite poolsel kooskõlastamisel. Tegevuste kooskõlastamise kohustus on objekti kasutajal. 

 1. Pakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kelle osavõtt pakkumisest ei ole tulenevalt seadusest keelatud. Pakkumisest ei või osa võtta isikud, kes on maksuvõlglased riiklike või kohalike maksude osas ning isikud, kellel on valla ees lepingu rikkumisest tulenevad rahalised kohustused.  

 1. Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "KONKURSS" eelläbirääkimisega pakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumises peavad sisalduma: 

Pakkuja andmed

1) sõnadega väljendatud pakkumise summa (punktis 1 nimetatud perioodi eest);  

2) pakutavate kaupade ja teenuste loetelu ja kirjeldus; 

3) pakkumise esitaja allkiri; 

4) esindaja volitusi tõendav dokument.  

Pakkumise võitja on isik, kelle pakkumise on komisjon hinnanud parimaks. 

Pakkumine viiakse läbi Hiiumaa vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 25 „Hiiumaa valla vara valitsemise kord" alusel.

Rannapargi asendiplaan