Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Haldi küla Meistri detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.01.2023 otsusega nr 93 „Meistri detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." algatati Haldi külas asuval Meistri kinnistul, katastritunnusega 20501:001:1520, detailplaneering.
Planeeringuala suurus on ca 1 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ühe elamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks koos nende juurde kuuluvate tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramisega ning parkimiskorralduse ja liikluse lahendamine, vajalike servituutide asukoha määramine, üldplaneeringu muutmine: ehituskeeluvööndi vähendamine hoonestusala ja juurdepääsutee osas.
Otsusega ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei ole vaja teostada.

Otsus nr 93 

Lisa 1 - detailplaneeringu lähteseisukohad
Lisa 2 - eelhinnang
Lisa 3 - joonised
Seletuskiri