Vallavalitsuse koosseis ja kontaktid

 Siit lehelt leiad vallavalitsuse koosseisu ning vallavalitsuse ja osavallavalitsuste teenistujate kontaktid. Vaata ka:
Vallavolikogu liikmete kontaktid
Vallavalitsuse ja osavallavalitsuste hallatavad asutused

Hiiumaa vallavalitsus
Keskväljak 5a, Kärdla 92413, Hiiumaa
Üldkontakt: valitsus@hiiumaa.ee
tel 463 6082 ja 506 4565
Registrikood: 77000424
Tehingupartneri kood: 166101

Arveldusarved

Swedbank EE692200221068460924
SEB           EE651010220267833220

Coop Pank  EE494204278618221106

Kõigile arveldusarvetele saab kanda registritasusid, riigilõive (ehitus- ja kasutusload, kirjalikud nõusolekud), muusikakooli-, ringide-, toitlustus-, lasteaiatasusid ning muid tasusid, märkides ära, mille eest tasutakse.

Arved (maksja Hiiumaa Vallavalitsus) saata XML-formaadis otse e-arveldaja, Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

 Vallavalitsus ja osavallavalitsused korraldavad koroonaviiruse leviku ajal oma ametnikele ja töötajatele kaugtöö nii paljudele kui võimalik. Seega on palve vallakodanikele, kel vaja vallaga suhelda: palun võimalusel kirjutage või helistage spetsialistile, kellega soovite suhelda.

Hiiumaa vallavalitsus

Vallavalitsuse liige

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Vallavanem

Hergo Tasuja

5568 1641

hergo.tasuja@hiiumaa.ee

Vastutusvaldkonnad: vallavalitsuse üld-
juhtimine ja personaliküsimused, valla
esindamine, suhtlus riigiasutuste ja voli-
koguga, sise- ja väliskommunikatsioon,
sisekontrolli korraldamine, rahandus ja
eelarve, turism ja turundus, ühistransport 

Abivallavanem 

Üllar Laid

5887 7836

yllar.laid@hiiumaa.ee

Struktuuriüksuse planeeringud-keskkond-
taristu juht. Vastutusvaldkonnad: taristud,
planeerimine, elamumajandus, maa-
korraldus, jäätmekorraldus, keskkond ja
keskkonnahoid, taastuvenergia ja
energiamajandus

Abivallavanem

Liisi Mäeumbaed

5749 5414 liisi.maeumbaed@hiiumaa.ee

Struktuuriüksuse haridus-kultuur-sotsiaal
juht. Vastutusvaldkonnad: haridus ja huvi-
haridus, sport, tervishoid, kultuur ja vaba
aeg, noorsootöö, sotsiaaltöö ja lastekaitse

Rahandusosakonna juhataja

Heidi Siirus

5302 0261

heidi.siirus@hiiumaa.ee

Rahandusosakonna töö juhtimine ja
korraldamine, valla eelarve koostamise ja
täitmisega seotud protsesside juhtimine.

Kõrgessaare osavalla vanem

Niels-Peter Rattiste

5884 4348

niels.rattiste@hiiumaa.ee

Kõrgessaare osavalla juhtimine, arendamine
ja majandustegevuse korraldamine.

Käina osavalla vanem

Omar Jõpiselg

516 5600

omar.jopiselg@hiiumaa.ee

Käina osavalla juhtimine, arendamine ja
majandustegevuse korraldamine.

Pühalepa osavalla vanem

Liili Eller

503 4688
463 6841

liili.eller@hiiumaa.ee

Pühalepa osavalla juhtimine, arendamine ja
majandustegevuse korraldamine.

Emmaste osavalla vanem

Tiit Reha

5883 7709

tiit.reha@hiiumaa.ee

Emmaste osavalla juhtimine, arendamine ja
majandustegevuse korraldamine.

Kärdla osavalla vanem

Aivar Viidik

5302 0835

aivar.viidik@hiiumaa.ee

Kärdla osavalla juhtimine, arendamine ja
majandustegevuse korraldamine.

 

Vallavanema otsealluvuses

Teenistuskoht            

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Sisekontrolör

Inge Elissaar

463 6078

inge.elissaar@hiiumaa.ee

Hiiumaa valla ametiasutuste ja nende
teenistujate, hallatavate asutuste ja nende
juhtide tegevuse seaduslikkuse ja
otstarbekuse kontroll ning nende
nõustamine sisekontrolli teemadel.

Ühistranspordispetsialist

Piret Sedrik

505 5593

piret.sedrik@hiiumaa.ee

Hiiumaa ühistranspordi korraldamine:
maakondlik bussiliiklus, laevaühendused ja
lennuliin. Graafikute koostamine, suhtlemine
teenusepakkujate ja koostööpartneritega.

 

Haridus, kultuur, sotsiaal

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Haridusspetsialist

Karin Kokla

520 7864
463 6070

karin.kokla@hiiumaa.ee

Haridusasutuste tegevuse koordineerimine,
nõustamine koolikorralduslikes ja haridusküsimustes;
ühistegevuse ja koostöö korraldamine.
Europe Direct programmi tegevuste koordineerimine.

Haridusspetsialist

Ivi Remmelg

463 6070
524 3952

ivi.remmelg@hiiumaa.ee

Haridusasutuste tegevuse koordineerimine, nõustamine
koolikorralduslikes ja haridusküsimustes; ühistegevuse ja koostöö korraldamine.
Ainesektsioonide töö koordineerimine sh aineolümpiaadide- ja võistluste läbiviimine.

Kultuurispetsialist

Eve Ellermäe

5884 0790

eve.ellermae@hiiumaa.ee

Kultuuri valdkonna arendamine ja koostöö korraldamine. Valdkonna hallatavate asutuste
tegevuse koordineerimine ja nõustamine.
MTÜde projekti- ja tegevustoetuste ning avalike ürituste lubade taotluste menetlemine.

Kultuurispetsialist
(teenistussuhe peatatud)

Anu Tammearu

 

 

 

Spordi- ja tervisedenduse spetsialist

ametikoht täitmata

 

 

 

Noorsootööspetsialist

Birgit Lukk

5397 9099

birgit.lukk@hiiumaa.ee

Noorsootöö valdkonna sh huvitegevuse arendamine, juhtimine ja koostöö korraldamine.
Valdkonna hallatavate asutuste tegevuse koordineerimine ja nõustamine.

Psühholoog

ametikoht täitmata

 

 

Hiiumaa haridusasutustes psühholoogiteenuse osutamine.

Sotsiaaltööspetsialist

Kairi Priit

463 6095
5886 6308

kairi.priit@hiiumaa.ee

Sotsiaaltöö korraldamine Hiiumaa vallas, eestkostega seotud ülesanded ja toimingud 

Sotsiaaltööspetsialist

ametikoht täitmata

     

Laste heaolu spetsialist

Anni Üksik

5395 9537

anni.uksik@hiiumaa.ee

Lastega perede abi- ja hooldusvajaduse hindamine, abivajavate ja hädaohus laste
abistamine ning toetamine.
Ennetustegevus ja võrgustikutöö laste heaolu parandamiseks ja tagamiseks.

Laste heaolu spetsialist

Mari-Liis Leivalt 

5308 1343

mari-liis.leivalt@hiiumaa.ee

Lastega perede abi- ja hooldusvajaduse hindamine, abivajavate ja hädaohus laste
abistamine ning toetamine.
Ennetustegevus ja võrgustikutöö laste heaolu parandamiseks ja tagamiseks.

 

Planeeringud, keskkond, taristu

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Arenguspetsialist-
projektijuht

Ametikoht täitmata


 

 

Valla arengukava täitmise jälgimise, muutmise
ja avalikustamise korraldamine, valdkondlike
arengukavade koostamise toetamine.
Maakondlike arendustegevuste ja projektide
eestvedamine, sh kaasava eelarve ideevooru
korraldamine. Külade kontaktisik.
Rahastusvõimaluste leidmine ja taotlemine. 

Arhitekt

Kaire Nõmm

53040898

kaire.nomm@hiiumaa.ee

Ülesaarelise vaatega planeeringute
koordineerimine, sh üldplaneering. Avaliku
ruumi ja avalike ehitiste kavandamise,
ehitamise ja uuendamise korraldamine.
Osavaldade toetamine
ja nõustamine
planeerimise ja ehitamise
küsimustes.  

Keskkonnaspetsialist

Kristiina Randlaht

523 5887

kristiina.randlaht@hiiumaa.ee

Keskkonnaalaste tööde korraldamine ja
arendamine Hiiumaal. Keskkonnalubade
menetlemine, järelevalve. Lemmiklooma- ja
kalmisturegistri pidamine. 

Keskkonnaspetsialist
(teenistussuhe peatatud)
Kadri Randmaa      

Jäätmespetsialist

Kadri Aljas

5340 6199

kadri.aljas@hiiumaa.ee

Jäätmehoolduse korraldamine ja arendamine
Hiiumaal. Jäätmelubade menetlemine,
järelevalve. 

 

Kantselei

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Vallasekretär

Annika Grauberg

463 6083
5860 3660

annika.grauberg@hiiumaa.ee

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.
Vallavalitsuse juriidiline teenindamine,
õigusaktide ja lepingute korrektsuse
tagamine. Vallavalitsuse ja vallavolikogu
õigusaktide avaldamise korraldamine
dokumendiregistris. Hiiumaa valla
esindamine kohtus. Valimiste või rahva-
hääletuste korraldamine. 

Vallasekretäri abi

Helika Villmäe

463 6084
5886 3507

helika.villmae@hiiumaa.ee

Perekonnaseisualased toimingud ja
elanike teenindamine rahvastikuregistri
küsimustes. Vallavalitsuse istungite
tehniline teenindamine ja õigusaktide
vormistamine.

Perekonnaseisutoimingute
ja personalispetsialist

Riina Lilleõis

463 6084
5470 0232

 

riina.lilleois@hiiumaa.ee

Perekonnaseisualased toimingud ning
elanike teenindamine rahvastikuregistri
küsimustes. Vallavalitsuse personalitöö
korraldamine. 

Jurist

ametikoht täitmata

 

 

Vallavalitsuse ja osavallavalitsuste
teenistujate ning hallatavate asutuste
juriidiline teenindamine. 

Riigihangete spetsialist

Kersti Simmer

520 0900

kersti.simmer@hiiumaa.ee

Hiiumaa valla riigihangete haldamine
riigihangete registris. 

Ennetusspetsialist

Martina Martinson

5860 0972

martina.martinson@hiiumaa.ee

 

Järelvalvespetsialist

ametikoht täitmata

     

Volikogu sekretär

Katrin Paat

5342 3573

katrin.paat@hiiumaa.ee

Hiiumaa vallavolikogu esimehe juhtimis-
tegevuse toetamine ja igapäevase asja-
ajamise korraldamine, volikogu töö
tehnilise teenindamise koordineerimine.
Infovahetuse tagamine vallavalitsuse ja
volikogu ning kogukonna- ja
osavallakogude vahel. 

Sekretär

Merilin Must

463 6082
506 4565

merilin.must@hiiumaa.ee

Vallakantselei dokumendiringluse
korraldamine, dokumendiregistri
pidamine. 

 

Kommunikatsiooniosakond

Teenistuskoht            

Nimi

Telefon

E-post

 

Kommunikatsiooniosakonna juhataja

 

 

 

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.
Meediasuhtluse, sise- ja välis-
kommunikatsiooni 
korraldamine.
Valla kodulehe arendamine.

Avalike suhete spetsialist

Kärolyn Kivistik

5346 4683

karolyn.kivistik@hiiumaa.ee

Info avalikkusele edastamine: uudiste
kirjutamine ja toimetamine ning nende 
avaldamine valla kodulehel, Facebooki
lehel, Hiiumaa äpis ja Instagrami lehel.
Hiiumaa Teataja toimetamine.
Fotode ja kujunduste tegemine.

IT-spetsialist

Kersti Simsalu

5304 2949

kersti.simsalu@hiiumaa.ee

Võrguhaldus, süsteemide
administratsioon, valla kodulehe haldus,
kasutajatugi. 

IT-spetsialist

Andres Toom

5306 3040

andres.toom@hiiumaa.ee

Kasutajatugi, dokumendihaldussüsteemi
Amphora haldus, valla kodulehe haldus,
videote tegemine. 

 

Rahandusosakond

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Rahandusosakonna  juhataja

Heidi Siirus

463 6072
5302 0261

heidi.siirus@hiiumaa.ee

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine,
valla eelarve koostamise ja täitmisega seotud
protsesside juhtimine.

Finantsist

Aiki Maivel

463 6072

aiki.maivel@hiiumaa.ee

Valla finantstegevuse ja -aruandluse
korraldamine. Eelarvestrateegia, eelarve
projekti koostamine. Eelarve täitmise kontroll,
analüüs ja aruandlus. Vallavalitsuse liikmete,
teenistujate, hallatavate asutuste juhtide ja
volikogu liikmete nõustamine
finantsarvestuse küsimustes.
Käibedeklaratsioonide koostamine ja
kontrollimine.

Pearaamatupidaja

Annika Sõlg

463 6086

annika.solg@hiiumaa.ee

Vallavalitsuse, osavallavalitsuste ja nende
hallatavate asutuste majandustehingute
korrektse ja nõuetele vastava arvestuse
tagamine. Pangaülekannete sooritamine.
Raamatupidamise aastaaruande koostamine. 

Raamatupidaja  

Velda Aunapuu

462 2884

velda.aunapuu@hiiumaa.ee

Varade arvestus, inventuuride läbiviimine.
Pühalepa, Käina ja Emmaste osavalla ja
nende hallatavate asutuste müügiarvete
koostamine ja tasumiste kontrollimine. Isikliku
sõiduauto hüvitise arvestuse pidamine ja
kajastamine. Peab arvestust vallavalitsuse
sularahakassa üle.

Raamatupidaja

Kulla Nabbi

463 6086

kulla.nabbi@tiksimhiiumaa.ee

Kärdla ja Kõrgessaare osavalla ja nende
hallatavate asutuste ning vallavalitsuse 
müügiarvete koostamine, tasumiste
kontrollimine, majandus- ja lähetuskulu
aruannete kontrollimine ja kajastamine
raamatupidamise tarkvaras.
Bill.me keskkonna administraator.

Raamatupidaja

Kai Vakker

463 6077

kai.vakker@tiksimhiiumaa.ee

Kärdla, Pühalepa ja Kõrgessaare osavalla ja
nende hallatavate asutuste ja vallavalitsuse
ostuarvete kajastamine.

Raamatupidaja

Ly Klee

463 6077

ly.klee@tiksimhiiumaa.ee

Emmaste ja Käina osavalla ja nende
hallatavate asutuste ostuarvete kajastamine. 
Käina Spordikeskuse, Elamuskeskuse
Tuuletorn ja Hiiumaa Spordi müügiarvete
koostamine ja tasumise kontrollimine.

Raamatupidaja

Heli Lige

463 6076

heli.lige@tiksimhiiumaa.ee

Emmaste, Pühalepa, Käina osavalla ja nende
hallatavate asutuste ning Hiiumaa Spordi ja
Hiiumaa Spordikooli töötasude arvestamine,
majandus- ja lähetuskulu aruannete
kontrollimine ja kajastamine raamatupidamise
tarkvaras. Maksu- ja tolliametiga suhtlemine –
TSD ja töötamise register.

Raamatupidaja

Erika Oago

463 6076

erika.oago@hiiumaa.ee

Kärdla ja Kõrgessaare osavalla ja nende
hallatavate asutuste ning vallavalitsuse
töötasude arvestamine. Maksu- ja tolliametiga
suhtlemine – TSD ja töötamise register.

 

Emmaste osavald

Emmaste vallamaja asub aadressil Vallamaja, Emmaste, 92001 Hiiumaa. Kodanike vastuvõtt E–N kl 9–12 ja 13–17, R kl 9–14.

Teenistuskoht

Nimi      

Telefon

E-post

Lisainfo

Osavallavanem

Tiit Reha

5883 7709

tiit.reha@hiiumaa.ee

Osavalla juhtimine, arendamine ja majandus-
tegevuse korraldamine, osavalla personali-
küsimused. Osavalla hallatavate asutuste
tegevuse tagamine. Osavalla eelarve
koostamise ja täitmise korraldamine koostöös
hallatavate asutustega. Osavalla heakorra,
haljastuse, jäätmemajanduse korraldamise
tagamine.

Sekretär

Heli Üksik

462 2444

heli.uksik@hiiumaa.ee
emmaste@hiiumaa.ee

Elanike teenindamine: sünni registreerimine,
rahvastikuregistri küsimused, tõendite ja
õiendite väljastamine. Osavalla dokumendi-
ringluse korraldamine, dokumendiregistri
pidamine.

Maaspetsialist
Ehitusspetsialist

Pilvi Post

462 2445

pilvi.post@hiiumaa.ee

Elanike nõustamine maaküsimustes, taotluste
menetlemine, maamaksu algandmete
kontrollimine, kinnistusraamatu toimingud,
aadressandmete toimingud.

Ehitusprojektide kontrollimine ja ehitusalane
nõustamine. Projekteerimistingimuste
koostamine. Detailplaneeringute
menetlemine. Hajaasustuse programmi

koordineerimine osavallas. Projektide eestvedamine. 

Sotsiaaltööspetsialist

Liia Rull 

462 2441
5300 0835

liia.rull@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine,
sotsiaaltoetuste määramine ja -teenuste
korraldamine.

 

Kõrgessaare osavalla valitsus

Kõrgessaare vallamaja asub aadressil Kõpu tee 8, 92201 Kõrgessaare, HiiumaaKodanike vastuvõtt osavalla sekretäri tööajal või eelneval kokkuleppel ametnikuga. 

Teenistuskoht Nimi Telefon E-post Lisainfo

Osavallavanem

Niels-Peter Rattiste

5884 4348

niels.rattiste@hiiumaa.ee

Osavalla juhtimine, arendamine ja majandus-
tegevuse korraldamine, osavalla personali-
küsimused. Osavalla hallatavate asutuste
tegevuse tagamine. Osavalla eelarve
koostamise ja täitmise korraldamine
koostöös hallatavate asutustega.

Sekretär

Liisa Maksan

463 6071

liisa.maksan@hiiumaa.ee

Elanike teenindamine: sünni registreerimine,
rahvastikuregistri küsimused, tõendite ja
õiendite väljastamine. Osavalla dokumendi-
ringluse korraldamine, dokumendiregistri
pidamine.
Vastuvõtt:

E 10-15
T 8.30-17
N 10-15

Maaspetsialist

Tauno Hansman

5440 0543

tauno.hansman@hiiumaa.ee

Elanike nõustamine maaküsimustes, taotluste
menetlemine, maamaksu algandmete
kontrollimine, kinnistusraamatu toimingud,
aadressandmete toimingud.
Vastuvõtt kokkuleppel

Ehitusspetsialist

Maiken Lukas

5191 7709

maiken.lukas@hiiumaa.ee

Ehitusprojektide kontrollimine ja ehitusalane
nõustamine. Projekteerimistingimuste
koostamine. Detailplaneeringute menetlemine.
Projektide eestvedamine. Hajaasustuse programmi
koordineerimine osavallas.

Vastuvõtt kokkuleppel

Sotsiaaltööspetsialist

Pille Näksi

5855 3736

pille.naksi@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine,
sotsiaaltoetuste määramine ja -teenuste
korraldamine.

Haldusjuht

Vello Kallas

5770 4613

vello.kallas@hiiumaa.ee

Osavalla heakorra tagamine,
jäätmemajanduse korraldamine.
Osavalla hoonete, muu kinnisvara ja
sõidukite korrashoiu ja hoolduse
korraldamine. Osavalla teede hooldus-
ja ehitustööde korraldamine ning
liikluskorraldus. Tänavavalgustuse
ehituse, hoolduse ja arenduse
korraldamine. Osavalla katlamajade
hoolduse, töökorra ja järelevalve
tagamine. Koostöö osavalla
hallatavate asutustega. 

Heakorratöötaja

Toivo Jaanus

502 6190

 

Osavalla haljasalade niitmine ja
korrashoid, puude langetamine ja võsa
eemaldamine. Haljastustööde, avalike
prügikastide tühjendamise korraldamine.
Transport- ja ehitustööd.

 

Käina osavalla valitsus

Käina vallamaja asub aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, 92101 Hiiumaa. Kodanike vastuvõtt E–N kl 9–12 ja 13–17, R kl 9–14.

Teenistuskoht

Nimi

Telefon    

 E-post

Lisainfo

Osavallavanem

Omar Jõpiselg

516 5600

omar.jopiselg@hiiumaa.ee

Osavalla juhtimine, arendamine ja majandus-
tegevuse korraldamine, osavalla personali-
küsimused. Osavalla hallatavate asutuste
tegevuse tagamine. Osavalla eelarve
koostamise ja täitmise korraldamine
koostöös hallatavate asutustega.

Sekretär

Anne Sarapuu

462 2888

anne.sarapuu@hiiumaa.ee

Elanike teenindamine: sünni
registreerimine, rahvastikuregistri küsimused,
tõendite ja õiendite väljastamine. Osavalla
dokumendiringluse korraldamine,
dokumendiregistri pidamine.

Kantselei on avatud E,T,N kell 9–14 

Maaspetsialist

Merilin Kaevandes

462 2882

merilin.kaevandes@hiiumaa.ee

Elanike nõustamine maaküsimustes, taotluste
menetlemine, maamaksu algandmete
kontrollimine, kinnistusraamatu toimingud,
d
etailplaneeringute menetlemine.
aadressandmete toimingud.

Ehitusspetsialist

Veronika Kaevandes

462 2882

veronika.kaevandes@hiiumaa.ee

Ehitusprojektide kontrollimine ja ehitusalane
nõustamine. Projekteerimistingimuste
koostamine. 
Projektide eestvedamine. Hajaasustuse programmi

koordineerimine osavallas.

Sotsiaaltööspetsialist

Heli Tuisk

462 2883
5349 0389

heli.tuisk@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine,
sotsiaaltoetuste määramine ja -teenuste
korraldamine. Noore pere korterite välja
andmise korraldamine.

Haldusjuht

Tõnu Koppel

5464 0223

tonu.koppel@hiiumaa.ee

Osavalla heakorra tagamine, jäätme-
majanduse korraldamine. Osavalla hoonete,
muu kinnisvara ja sõidukite korrashoiu ja
hoolduse korraldamine. Osavalla teede
hooldus- ja ehitustööde korraldamine ning
liikluskorraldus. Tänavavalgustuse ehituse,
hoolduse ja arenduse korraldamine.
Osavalla katlamajade hoolduse, töökorra
ja järelevalve tagamine. Koostöö osavalla
hallatavate asutustega. 

Autojuht-  heakorratöötaja

Kalev Taelma

526 5640526 5640

 

Osavalla haljasalade niitmine ja korrashoid,
puude langetamine ja võsa eemaldamine.
Haljastustööde, avalike prügikastide
tühjendamise korraldamine. Osavalla
kalmistute korrashoiutööd.
Transport- ja ehitustööd.

 

Kärdla osavalla valitsus

Kärdla vallamaja asub aadressil Keskväljak 5a, 92413 Kärdla, Hiiumaa. Kodanike vastuvõtt E–N kl 9–12 ja 13–17, R kl 9–14.

Teenistuskoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Osavallavanem

Aivar Viidik

5302 0835

aivar.viidik@hiiumaa.ee

Osavalla juhtimine, arendamine ja majandus-
tegevuse korraldamine, osavalla personali-
küsimused. Osavalla hallatavate asutuste
tegevuse tagamine. Osavalla eelarve
koostamise ja täitmise korraldamine
koostöös hallatavate asutustega.

Sekretär

Merilin Must

463 6082
506 4565

merilin.must@hiiumaa.ee

Elanike teenindamine. Osavalla dokumendi-
ringluse korraldamine, dokumendiregistri
pidamine.

Maaspetsialist

 

 

 

Elanike nõustamine maaküsimustes,
taotluste menetlemine, maamaksu
algandmete kontrollimine, kinnistusraamatu
toimingud, aadressandmete toimingud.

Ehitusspetsialist

Maria Reino

5428 0393

maria.reino@hiiumaa.ee

Ehitusprojektide kontrollimine ja ehitusalane
nõustamine. Projekteerimistingimuste
koostamine. Detailplaneeringute menetlemine.
Projektide eestvedamine.

Sotsiaaltööspetsialist

Pille Alevi

505 5746

pille.alevi@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine,
sotsiaaltoetuste määramine ja -teenuste
korraldamine. Sotsiaaltransporditeenuse
korraldamine mandrile sõitudeks.

Hooldustöötaja-autojuht

Enno Tuulik

5344 6611

 

Sotsiaaltranspordi osutamine.

Haldusjuht

Marko Ranna

5886 1126

marko.ranna@hiiumaa.ee

Osavalla kinnisvara ja sõidukite korrashoiu
ja hoolduse korraldamine. Osavalla tänavate
ja teede hooldus- ja ehitustööde korraldamine
ning liikluskorraldus. Tänavavalgustuse
ehituse, hoolduse ja arenduse korraldamine.

Haljastusspetsialist

Mai Sinilaid

463 6091
5340 6503

mai.sinilaid@hiiumaa.ee

Osavalla haljasalade planeerimine ja
arendamine, hooldus- ja rajamistööde
korraldamine, üksikpuude raietaotluste
menetlemine.

Heakorraspetsialist

Johannes Türnpu

5757 0237

johannes.turnpu@hiiumaa.ee

Osavalla haljasalade niitmine ja korrashoid,
võsa eemaldamine. Transport- ja ehitustööd,
talihoole.

Heakorraspetsialist

Karel Kuimets

5629 5959

karel.kuimets@hiiumaa.ee

Osavalla haljasalade niitmine ja korrashoid,
võsa eemaldamine. Transport- ja ehitustööd,
talihoole.

 

Pühalepa osavalla valitsus

Pühalepa vallamaja asub aadressil Vallamaja, Tempa küla, 92348 Hiiumaa. Kodanike vastuvõtt E–N kl 9–12 ja 13–17, R kl 9–14.

Teenistuskoht

Nimi

Telefon              

E-post

Lisainfo

Osavallavanem

Liili Eller

503 4688
463 6841

liili.eller@hiiumaa.ee

Osavalla juhtimine, arendamine ja majandus-
tegevuse korraldamine, osavalla personali-
küsimused. Osavalla hallatavate asutuste
tegevuse tagamine. Osavalla eelarve
koostamise ja täitmise korraldamine
koostöös hallatavate asutustega. Piirkondlike
projektide kirjutamine ja läbiviimise
korraldamine. Hiiumaa valla esindamine
MTÜs Hiiukala. 

Sekretär

Katrin Paat

463 6840
5342 3573

katrin.paat@hiiumaa.ee

Elanike teenindamine: sünni registreerimine,
rahvastikuregistri küsimused, tõendite ja
õiendite väljastamine. Osavalla dokumendi-
ringluse korraldamine, dokumendiregistri
pidamine. 

Maaspetsialist

Mai Julge

463 6845
504 2390

mai.julge@hiiumaa.ee

Elanike nõustamine maa küsimustes ning
taotluste menetlemine, maamaksu algandmete
kontrollimine, kinnistusraamatu toimingud,
aadressandmete toimingud,
detailplaneeringute menetlemine.

Ehitusspetsialist

Hector Otero Jimenez

463 6846
5363 3373

hector-otero.jimenez@hiiumaa.ee

Ehitusprojektide kontrollimine ja ehitusalane
nõustamine. Projekteerimistingimuste
koostamine. Hajaasustuse programmi
koordineerimine osavallas. Osavalla ehitus-
projektide asjaajamine ja järelevalve.

Sotsiaaltööspetsialist

Urme Soonvald

463 6844
521 0997

urme.soonvald@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaal-
toetuste määramine ja -teenuste korraldamine.

Haldusjuht

Argo Valgma

5911 6641

argo.valgma@hiiumaa.ee

Osavalla heakorra tagamine, jäätmemajanduse
korraldamine. Osavalla kinnisvara ja sõidukite
korrashoiu ja hoolduse korraldamine. Osavalla
teede hooldus- ja ehitustööde korraldamine
ning liikluskorraldus. Tänavavalgustuse
ehituse, hoolduse ja arenduse korraldamine.
Osavalla katlamajade hoolduse, töökorra ja
järelevalve tagamine. Koostöö osavalla
hallatavate asutustega. Valla tervise- ja
spordiobjektide hooldus ja arendus koostöös
Paluküla Terviserade haldusjuhiga.

Heakorratöötaja

Kristjan Strutinski

5382 0805

kristjan.strutinski@hiiumaa.ee

Osavalla haljasalade niitmine ja korrashoid,
puude langetamine ja võsa eemaldamine.
Haljastustööde, avalike prügikastide
tühjendamise korraldamine. Osavalla
kalmistute korrashoiutööd. Transport- ja
ehitusööd.

Paluküla terviseraja haldusjuht

Aivo Pere

503 0037

aivo.pere@hiiumaa.ee