Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Hausma külas Lennuki kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 47 otsustati jätkata Hausma külas Lennuki (katastritunnus 63901:001:0193, üldpind 4,22 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu detailplaneeringu koostamist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut vähendades Lennuki kinnistul ranna ehituskeeluvööndit, jagada Lennuki kinnistu kuni neljaks elamukrundiks ja määrata kruntide ehitusõigus. Planeeringuala suurus on ca 4,22 ha. Koostatud eelhinnangu kohaselt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega olulist negatiivset keskkonnamõju, kuna elamukrundid kavandatakse üldplaneeringujärgsele pere- ja ridaelamumaale ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamist taotletakse alale, mis on rannast eraldatud riigimaanteega ja asub ligikaudu 545 m kaugusel rannast, Keskkonnaamet on 26.04.2022 kirjas asunud seisukohale, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald, 92348) ja. kehtestaja Hiiumaa Vallavolikogu (aadress Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa vald, 92413).

Otsusega saab tutvuda tööajal  Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald  ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=234141