Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Hiiessaare külas asuva Sassi kinnistu detailplaneering

Hiiumaa Vallavolikogu 18.08.2022 otsusega nr 61 otsustati algatada Hiiessaare külas Sassi (katastritunnus 63901:001:1441, üldpind 5,09 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) katastriüksuse detailplaneering, mille eesmärgiks on muuta Pühalepa valla Suursadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringut taotledes ranna ehituskeeluvööndi vähendamist, jagada Sassi kinnistu kaheks elamukrundiks ja määrata kruntide ehitusõigus. Planeeringuala suurus on ca 5,09 ha. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald, 92348) ja kehtestaja Hiiumaa Vallavolikogu (aadress Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa vald, 92413).

Otsusega saab tutvuda tööajal  Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald  ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=240469