Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Hiiessaare külas Hiiejõe kinnistudetailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.03.2023 korraldusega nr 141 otsustati algatada Hiiessaare külas Hiiejõe (katastritunnus 20501:001:1750, pindala 5,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Hiiejõe kinnistust 1,5 ha suuruse elamukrundi eraldamine, uuele eraldatavale krundile ehitusõiguse ja ehitustingimuste määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine. Planeeringuala ligikaudne suurus on 4,73 ha.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=259460