Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kaasikupõllu maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 otsusega nr 24 algatati Villamaa küla Kaasikupõllu maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0170; 5,54 ha; maatulundusmaa 100%) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk on maaüksus jagada kaheks ning ehitusõiguse, hoonestusala määramine, muuhulga lahendatakse planeeringuga liikluskorraldus, haljastuse põhimõtted, parkimine ja juurdepääsuteed. 

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimiseks vajadus puudub. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (aadress Kõpu tee 8, Kõrgessaare 92201) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=253276.