Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kalana küla Jundo maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.02.2022 otsusega nr 37 algatati Kalana küla Jundo maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0312) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala näol on tegemist 7629 m² suuruse hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega. Planeeringu eesmärk on maaüksusele ehitusõiguse, hoonestusala määramine, sihtotstarbe muutmine. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, sest soovitakse vähendada ehituskeeluvööndit kavandatava hoonestusala ja juurdepääsutee osas.

Jundo maaüksus paikneb valdavalt ranna ehituskeeluvööndis. Kavandatav tegevus võib eeldatavalt avaldada mõju ranna kaitse-eesmärkidele, seetõttu hinnati keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust. Keskkonnaamet on oma 17.01.2021 kirjas andnud seisukoha, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavasti olulist keskkonnamõju looduskeskkonnale ning seetõttu ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine eeldatavasti vajalik.

Otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda Kõrgessaare Vallavalitsuses ja avalikus dokumendiregistris. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (Kõpu tee 8, Kõrgessaare).

Otsus ja väljastatud lähtetingimused on kättesaadavad lingil: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=226219