Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kalana küla Ristna maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 27.8.2020 otsusega nr 211 algatati Kalana küla Ristna maaüksuse (katastritunnus 39201:001:1461) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala näol on tegemist 33,44 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega. Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine, sihtotstarbe, ehitusõiguse, hoonestusala ja põhiliste arhitektuursete tingimuste määramine. Planeering on üldplaneeringut muutev, sest soovitakse muuta Kõrgessaare valla üldplaneeringus määratud katastriüksuse juhtotstarvet.

Algatamise otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda vallamajas kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=190806.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (Kõpu tee 8, Kõrgessaare).