Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kärdla linna Rookopli tn 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 21.04.2022 otsusega nr 41 algatati Kärdla linnas Rookopli tn 20 (katastritunnus 37101:006:0550, pindala 1038 m², sihtotstarve ärimaa 100%) kinnistu detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Kärdla linna üldplaneeringut vähendades Liivajõe kalda ehituskeeluvööndit, ehitusõiguse määramine olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks ja uute püstitamiseks (maaüksusel kokku kuni 3 hoonet), teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele.
Planeeringuala suurus on ca 1038 m².

Kavandatav tegevus mõjutab mingil määral ranna ja kalda kaitse-eesmärke. Keskkonnaamet on oma 21.02.2022 kirjas nr 6-5/22/1461-2 andnud seisukoha, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju looduskeskkonnale ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Kui detailplaneeringu menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks ja mõjude hindamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Otsusega saab tutvuda tööajal  Kärdla Osavalla Valitsuses aadressiga Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa vald.

Otsus nr 41