Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kärdla linnas lasteaia detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.06.2023 korraldusega nr 327 algatati Kärdla linna lasteaia (Nuutri tn 11 (37101:005:0017), Põllu tn 28 (37101:005:0550), Põllu 30 (20501:001:0780 ja Pae tänava osa (20501:001:0489)) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on Hiiumaa Vallavalitsuse soov rajada Nuutri 11 kinnistule 8-rühmaline lasteaed koos hoovialaga. Lasteaeda on planeeritud 132 last ja 38 töötajat. Detailplaneeringuga selgitada välja Nuutri 11 kinnistule maksimaalse ehitusala ulatus ning kaasnevad kitsendused, määrata ehitustingimused, liikluskorralduse põhimõtted, tehnovõrkude väljaehitamiseks vajalikud koridorid jmt tingimused, mis jäävad aluseks arhitektuurivõistluse läbiviimisel ning hilisemal realiseerimisel. Lisaks peab liitma Põllu 28, Põllu 30 ja Pae tänava osa katastriüksused, kuna selle planeeringuga peaks saama lahendatud ka spordikeskuse vastas olev avalik parkla ning jalakäijate turvaline liikumine sellel tee poolel.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kärdla Osavalla Valitsus ja kehtestaja Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Korraldusega saab tutvuda töö ajal Kärdla Osavalla Valitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla) ja Hiiumaa valla veebilehel  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=270511