Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kärdla linnas Linnumäe tn 4 ja 4a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 21.09.2023 otsusega nr 149 algatati Kärdla linna üldplaneeringut muutva Linnumäe tn 4  ja 4a (katastritunnus 37101:005:0100 ja 20501:001:0118) kinnistute detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on vähendada Linnumäe tn 4 ja 4a kinnistutel kalda ehituskeeluvööndi ulatust ca 25 m kaugusele Nuutri jõe veepiirist, jagada Linnumäe tn 4 maaüksus kaheks elamumaa krundiks ning määrata uuele tekkivale krundile ja Linnumäe 4a maaüksusele ehitusõigus, määrata hoonestusala ning arhitektuursed tingimused hoonetele, tehnorajatiste ja -võrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride asukohad ja vajalikud servituutide alad.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta osaliselt Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 kehtestatud Kärdla linna üldplaneeringut, vähendades ranna või kalda ehituskeeluvööndi ulatust.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kärdla Osavalla Valitsus ja kehtestaja Hiiumaa Vallavolikogu (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Korraldusega saab tutvuda töö ajal Kärdla Osavalla Valitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla) ja Hiiumaa valla veebilehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=284059.