Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kiduspe küla Ruudu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.10.2022 korraldusega nr 628 algatati Kiduspe küla Ruudu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0539) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringu eesmärk on maaüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja- rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimiseks vajadus puudub. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (aadress Kõpu tee 8, Kõrgessaare 92201) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses (Kõpu tee 8, Kõrgessaare) ja Hiiumaa valla veebilehel  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=243702