Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kiduspe küla Vaheranna maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.02.2023 korraldusega nr 73 algatati Kiduspe küla Vaheranna maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0293) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused.

Detailplaneeringuga kavandatakse määrata maaüksusele ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks, määrata arhitektuursed tingimused hoonetele, tehnorajatiste ja -võrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride asukohad ja vajalikud servituutide alad.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimiseks vajadus puudub. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (aadress Kõpu tee 8, Kõrgessaare 92201) ja algataja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses ja valla veebilehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=255431.