Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kõlunõmme külas Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringuala piiride muutmine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 158 otsustati muuta Kõlunõmme külas Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohti vähendades planeeringuala 7,66 hektarile ja muutes sellega seoses ka planeeringu eesmärki. Tikka-Villemi ja Tikka-Mati detailplaneeringuala moodustavad katastriüksused Tikka-Villemi (katastritunnus 63901:001:0107, pindala 3,83 ha) ja Tikka-Mati (katastritunnus 63901:001:0109, pindala 3,83 ha). Detailplaneeringu eesmärgiks on Pühalepa valla Suursadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringu muutmine vähendades ranna ehituskeeluvööndit ja muutes metsamajandusmaa osaliselt väikeelamute maaks, kuni 6 krundi moodustamine, ehitustingimuste määramine, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine.

Otsusega saab tutvuda tööajal  Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald  ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=171103