Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

LAIAMETSA DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 05.01.2022 korraldusega nr 1 „Laiametsa detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." Lepiku külas asuval Laiametsa kinnistul (17501:003:0492) detailplaneeringu. Planeeringualana mõistetakse kogu kinnistut. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on kinnistu jagamine kolmeks krundiks, millest kahele hoonestatavale krundile määratakse hoonestusala ja ehitusõigus ühe elamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks koos nende juurde kuuluvate tehnosüsteemidega. Üks krunt jääb hoonestamata haritavaks põllumaaks. Korraldusega ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei ole vaja teostada.

Korraldus nr 1