Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Linnumäe külas Kasela kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.07.2023 korraldusega nr 377 otsustati algatada Linnumäe külas Kasela (katastritunnus 63901:001:1047, pindala 4,00 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Kasela katastriüksuse jagamine kuni seitsmeks krundiks (äri- ja  elamukrundid), kruntidele ehitusõiguse määramine äri- ja eluhoonete püstitamiseks, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele, tehnorajatiste ja -võrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride asukohtade ja vajalike servituutide alade määüramine. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla osa Suuresadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=274362