Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Linnumäe külas Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 78 otsustati algatada Linnumäe külas Ojapõllu (katastritunnus 63901:001:0366, pindala 4,21 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Kliiniku (katastritunnus 20501:001:1527, pindala 494 m², sihtotstarve ärimaa 100%)  kinnistute detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut muutes planeeringualal puhke- ja virgestusmaa juhtotstarve elamumaaks, moodustada planeeringuala maaüksustest kokku viis krunti, neist kuni kolm elamukrunti, üks loomakliiniku krunt ja üks puhke- ja spordirajatiste krunt ning määrata kruntide ehitusõigus.

Planeeringuala suurus on ca 4,26 ha.

Koostatud eelhinnangu kohaselt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega olulist negatiivset keskkonnamõju, kuna osaliselt jätkatakse senist tegevust, uute elamukruntide moodustamisel arvestatakse üldplaneeringus toodud nõuetega. Keskkonnaamet on 05.09.2022 kirjas asunud seisukohale, et eeldatavalt ei kaasne planeeritava tegevusega olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald, 92348) ja kehtestaja Hiiumaa Vallavolikogu (aadress Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa vald, 92413).

Otsusega saab tutvuda tööajal  Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=245080