Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 1.4.2020 korraldusega nr 200 algatati Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste (katastritunnus 39201:004:0320, 39201:004:0370) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringuala näol on tegemist kokku 5,12 ha suuruse maatulundusmaa ja ärimaa sihtotstarbega kinnistutega. Planeeringu eesmärk on maaüksuste kruntimine, sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine. Planeeringu koostamisel lähtutakse üldplaneeringus sätestatust.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (Kõpu tee 8, Kõrgessaare 92201).

Algatamise korralduse ja lähtetingimustega on võimalik tutvuda vallamajas ja dokumendiregistris aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=182718.