Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Orjaku küla Forelli maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 15.07.2020 korraldusega nr 389 Forelli maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritava ala suurus on 6673 m² ja hõlmab Hiiumaa vallas Orjaku külas Forelli maaüksust (katastritunnus 36802:003:0278).

Forelli detailplaneeringueesmärgiks on suurendada Käina Vallavolikogu 30.04.2008 a. otsusega nr 148 kehtestatud Väljaku, Lesta ja Sõstra kinnistute detailplaneeringuga määratud ehitusõigust Forelli maaüksusel elamu, ehitisaluse pindalaga kuni 120 m² ja kõrgusega kuni 7,5 meetrit ning kahe abihoone, ehitisaluse pindalaga kokku kuni 120 m² ja kõrgusega kuni 6 meetrit, ehitamiseks.

Forelli maaüksus asub Käina lahe-Kassari maastikukaitsealal Kassari piiranguvööndis ja Natura 2000 võrgustiku alal. Kavandatav tegevus võib eeldatavalt avaldada mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja kaitsealale, seetõttu hinnati keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust. Keskkonnaamet on 30.06.2020 a. kirjas nr 6-5/20/9441-2 andnud seisukoha, et planeeritava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju looduskeskkonnale ning seetõttu ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik.

Forelli detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda siin.