Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Palli küla Palli telkimisala laiendamise detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 49 algatati Palli küla Palli telkimisala (katastritunnustega 39201:002:0510 ja 20501:001:1396) laiendamise detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala näol on tegu Palli külas RMK hallatava maatulundusmaa sihtotstarbega Putkaste metskond 22 väikese osaga ja sihtotstarbeta katastriüksusega (20501:001:1396).

Planeeringu eesmärk on maaüksusele ehitusõiguse, hoonestusala määramine, muuhulga lahendatakse planeeringuga liikluskorraldus, haljastuse põhimõtted, parkimine ja juurdepääsuteed.  Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, sest soovitakse vähendada ehituskeeluvööndit olemasoleva telkimisala laiendamiseks planeeritavate rajatiste ja teenidushoone osas.

Kavandatav tegevus võib eeldatavalt avaldada mõju ranna kaitse-eesmärkidele, seetõttu hinnati keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust. Keskkonnaamet on oma 20.04.2022 kirjaga nr 6-5/22/5393-2 andnud seisukoha, et planeeritav tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju looduskeskkonnale ning seetõttu ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik.

Algatamise otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda Kõrgessaare Osavalla Valitsuses (Kõpu tee  8, Kõrgessaare) ja Hiiumaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.