Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Paope küla Valve maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 30.9.2020 korraldusega nr 520 algatati Paope küla Valve maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1770) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused.

Planeeringuala näol on tegemist 9242 m2 suuruse 100% maatulundusmaa maaüksusega. Planeeringu eesmärk on maaüksusele elamumaa sihtotstarbe ja ehitusõiguse ning hoonestusala määramine koos olulisemate arhitektuurinõuetega. Planeeringu algatamisel teada oleva info põhjal täiendavate uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus. Algatamise korralduse ja lähtetingimustega on võimalik tutvuda vallamajas kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=192938.