Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Peatuse kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 117 algatati Peatuse kinnistu detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala näol on tegu Lauka külas asuva Peatuse kinnistuga (katastritunnus 20501:001:0937, olemasolev sihtostarve üldkasutatav maa 95% ja transpordimaa 5%, pindala 4027 m²).

Detailplaneeringuga kavandatakse määrata Peatuse kinnistule ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks (üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet), määrata arhitektuursed tingimused hoonetele, tehnorajatiste ja -võrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride asukohad ja vajalikud servituutide alad. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta osaliselt Kõrgessaare Vallavolikogu 17.01.2003 määrusega nr 5 kehtestatud Kõrgessaare valla üldplaneeringut, muutes tootmisettevõtete ja ladude maa juhtotstarvet elamumaaks.

Koostatud eelhinnangu kohaselt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega olulist negatiivset keskkonnamõju ning Keskkonnaamet on oma 14.03.2023 kirjas asunud seisukohale, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik.

Algatamise otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses (Kõpu tee  8, Kõrgessaare) ja Hiiumaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=263982