Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Pikaranna detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 157 „Pikaranna detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." algatati Õngu külas asuval Pikaranna, katastritunnusega 17501:001:0178, katastriüksusel detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 13 ha ehk hõlmab kogu kinnistut. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on sihtotstarbe muutmine: 5% ärimaa (majutusehitiste maa), 95% maatulundusmaa; hoonestusala ja ehitusõiguse määramine majutus- ja teenindushoone ning sellega seotud abihoonete tarbeks, infrastruktuuri määratlemine, üldplaneeringu muutmine: üldplaneeringujärgse ehituskeeluvööndi vähendamine. Otsusega ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei ole vaja teostada.

Otsus 157 „Pikaranna detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine."