Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Puliste küla Merelaine ja Rannalaine maaüksuste detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 22.03.2023 korraldusega nr 143 otsustati algatada Puliste külas asuvate Merelaine (katastritunnus 20501:001:1734, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 16742 m²) ja Rannalaine (katastritunnus 20501:001:1733, sihtotstarve maatulundusmaa 100%,  pindala 14904 m²)  maaüksuste detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Merelaine ja Rannalaine kruntidele ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, ehitustingimuste määramine, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine. Planeeringuala ligikaudne suurus on 3,16 ha.

Koostatud eelhinnangu kohaselt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega olulist negatiivset keskkonnamõju, kuna detailplaneeringuga kavandatavad hoonestusalad  kavandatakse üldplaneeringus määratud võimalikule ehitusalale ja arvestatakse looduslike ja looduskaitsetingimustega. Keskkonnaameti 14.02.2023 hinnangul ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju looduskeskkonnale, kui planeeringuga ei kavandata ehitustegevust Väinamere hoiuala ja Väinamere loodusala kaitse-eesmärgiks seatud elupaigatüüpidel ning planeeringu elluviimine ei takista poollooduslike koosluste hooldamist.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla Hellamaa-Värssu-Puliste piirkonna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=260177