Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Hellamaa külas Huusi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.06.2022 korraldusega nr 405 kehtestati Hiiumaa vallas Hellamaa külas asuva Huusi kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-18). Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud Huusi katastriüksuse (katastritunnus 63901:003:2400, üldpind 2,44 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamine kaheks üksikelamu maa krundiks, mõlemale krundile ehitusõiguse ja hoonestusala määramine kuni nelja hoone püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 500 m² koos olulisemate arhitektuurinõuete ja tehnovõrkude lahendustega. Kavandatud ruumilised muudatused on kooskõlas Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010 otsusega nr 60 kehtestatud Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga. Korraldusega saab tutvuda aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=237530