Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kärdla linna Uus tn 12 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 79 kehtestati  Kärdla linna Uus tn 12 kinnistu  (katastritunnustega 37101:004:0004) detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 20-14).

Detailplaneeringu lahendus näeb ette Uus tn 12 maaüksusele ehitusõiguse ja hoonestusala määramise kuni 4 hoone püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 700 m² koos olulisemate arhitektuurinõuetega ja tehnovõrkude lahendusega. Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 kehtestatud Kärdla linna üldplaneeringut muutes planeeritavale alale jääva ühiskondlike ehitiste maa juhtfunktsioon korterelamu maaks. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub varem samal alal kehtestatud Uus tn 12 kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 14-33) kehtetuks.

Otsusega saab tutvuda Kärdla  Osavalla Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla linn, Hiiumaa vald)  ja valla veebilehel.

Otsus