« Tagasi

Välireklaam on tasuta, aga paigaldamiseks taotle luba

Välireklaami paigaldamiseks tuleb taotleda luba osavallavalitsuselt, ütleb aasta alguses Hiiumaa vallas kehtima hakanud välireklaami paigaldamise eeskiri.

Luba ei ole vaja, kui reklaam, plakat, kuulutus, teade vms avaldatakse avalikul infotahvlil. 

Hiiumaa vallas on välireklaam tasuta. 

Eeskiri ei reguleeri: 

 • liiklusmärkide ja aadressitähiste paigaldamist, 

 • sõidukitesse ja nende välisküljele teabe avalikustamist, 

 • teabe avalikustamist inimeste kaudu ehk nn kandereklaam, 

 • teabega müügiinventari kasutamist kauplemisel (lauad, varjud, müügiletid vms), 

 • riigitee kaitsevööndisse teabekandja paigaldamist. Sellisel juhul tuleb pöörduda maanteeametisse. 

Siiani on Hiiumaa vallas välireklaami puhul lähtutud vaid reklaamiseadusest. Eeskirjaga kehtestatakse õigused ja kohustused nii vallale kui reklaami avaldajale, mis loob eeldused selleks, et vallas ei oleks vananenud, eksitavat või heade kommetega vastuolus välireklaami. 

 

Loa taotlemine 

Taotleja esitab osavallavalitsusele vormikohase taotluse, millele on vajadusel lisatud: 

 • asendiplaan, millel näidatakse ära teabekandja planeeritav asukoht; 

 • teabekandja joonis; 

 • planeeritava asukoha foto(d); 

 • hoonele paigaldatava teabe puhul hoone välisseinte joonis või foto(d) koos sinna märgitud paigalduskohaga; 

 • maa omaniku/valdaja kirjalik nõusolek, v.a vallale kuuluvale maale paigaldamisel. Kui teave paigaldatakse ehitisele või tehnovõrgu ja -rajatise kaitsevööndisse, mille omanikuks ega valdajaks ei ole maaomanik, siis ka vastava ehitise omaniku/valdaja nõusolek; 

 • muinsuskaitseameti luba muinsuskaitsealale ja kinnismälestisele teabe paigaldamiseks; 

 • kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndisse teabe paigaldamiseks järgides looduskaitseseadust.

hiiumaa vald välireklaam