« Tagasi

Vallavalitsuse 6. jaanuari istungilt

Vallavalitsuse istungil oli 6. jaanuari arutusel: 

1. Volikogule esitatavad eelnõud 

Vallavalitsus arutas eelnõusid ja otsustas volikogule edasi saata: 

  • Hiiumaa valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökorra, 
  • Hiiumaa vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra, 
  • Hoonestusõiguse seadmise Väike-Sadama tn 1c kinnistule, 
  • Pärdi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise.

2. Katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine

Määrati Tilga külas asuvate reformimata katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed: Sirmiku – maatulundusmaa ja Tirtsu – maatulundusmaa. 

3. Projekteerimistingimuste andmine  

Anti projekteerimistingimused Emmaste küla Katrese kinnistul asuva ärihoone laiendamise projekteerimiseks ja planeeringujärgse hoonestusala muutmiseks. Ehitisealune pind on 548,9 m², sellest juurdeehitus 45,9 m².

4. Pakkumuse edukaks tunnistamine 

Tunnistati riigihanke „Käina alevikus Spordi tn 8 ja lähiala taristu rajamine, Spordi tänava ja riigitee ristumiskoha ehitamine ja piirkonna elektrivõrgu ümberehitamine" I osa „Spordi tänava rekonstrueerimine koos taristu ja riigimaanteelt mahasõiduga" edukaks pakkuja ASi Tariston poolt tehtud pakkumuse maksumusega 500 833,55 eurot (lisandub käibemaks). 

5. Pakkumuse tagasi lükkamine ja hankemenetluse lõpetamine  

Lükati tagasi kõik pakkumused ja lõpetati hankemenetlus riigihanke „Käina alevikus Spordi tn 8 ja lähiala taristu rajamine, Spordi tänava ja riigitee ristumiskoha ehitamine ja piirkonna elektrivõrgu ümberehitamine" III osa ehk kanalisatsioonitööde suhtes, kuna kõigi pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

6. Vallavalitsuse korralduse muutmine 

Muudeti vallavalitsuse korraldust nr 641 ja määrati jagamise tulemusel moodustavate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed: Otsa elamumaa, Käbi elamumaa, Sõtka maatulundusmaa. 

7. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine 

Ühtri küla Siimuviita kinnisasjaga (pindala 4,61 ha, maatulundusmaa) liidetakse sellega piirnev Käina-Ühtri-Aadma-Kuriste tee: pindala 353 m², maatulundusmaa. Erastatav maa asub ribana riigimaantee 12126 Käina-Ühtri-Aadma-Kuriste kaitsevööndis. 

8. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine 

Vallavalitsus arutas eelnõud ja jätkab arutelu järgmisel istungil. 

9. Eluruumi tagamine

Vallavalitsus andis korralduse tagada eluruum ühele inimesele Laukal asuvas eluruumis.

10. Kinnisasja jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 

Anti nõusolek Kalana külas Kalana kinnisasja (pindala 5,92 ha, maatulundusmaa) jagamiseks: Kalana (elamumaa), Uueõue (maatulundusmaa), Jääkeldri (maatulundusmaa), Lummelunda (maatulundusmaa).