« Tagasi

Vallavalitsuse 10. veebruari istungilt

Vallavalitsuse istungil oli eelmisel kolmapäeval arutusel: 

1. Nõuete lootusetuks tunnistamine 
Otsustati kanda 2020. aasta bilansist välja lootusetud nõuded kogusummas 1600 eurot. 

2. Arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 
Maa-amet soovib jätta riigi omandisse katastriüksused, mis piirnevad riigi omandis olevate kinnistutega. Vallavalitsus nõustus riigi omandisse jätmisega riigi kinnisasjaga liitmiseks sobiva maana ning määras maaüksuse lähiaadressid ja sihtotstarbed: 

  • maatulundusmaad: Suuremõisa küla Jõeääre, Nõmba küla Kolmnurga, Kärdla-Nõmme küla Metsa, Kõrgessaare aleviku Serva, Lehtma küla Teeääre, Isabella küla Siilu, Pärnselja küla Rebase; 

  • transpordimaa: Tilga küla Sirmiku tee; 

  • kaitsealune maa: Kõrgessaare aleviku Paope looduskaitseala 11. 

3. Arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 
Transpordiamet tegeleb riigitee nr 81 Kärdla–Käina–Tubala–Tammela lõigu rekonstrueerimisega ja sellest tulenevalt on tekkinud vajadus maa omandamiseks. Tubala külas asuv katastriüksus on moodustatud masskandega ja omand on siiani määramata. Transpordiamet taotles katastriüksuse riigi omandisse jätmise, et maantee rekonstrueerida. Vallavalitsus nõustus maa riigi omandisse jätmisega riigi maareservina ning määras lähiaadressi ja sihtotstarbe: Tubala küla katastriüksus pindalaga 3135 m², transpordimaa, lähiaadress: 81 Kärdla-Käina tee T2. 

4. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega 
Projekti alusel toimub Pihla suvila liitumine elektrivõrguga üle Hiiumaa vallale kuuluva Hiiessaare küla Krossalahe, Kukka tee ja Hiiessaare tee kinnistu, kus kinnistutele paigaldatakse 0,4 kV elektrimaakaabelliin. 

Otsustati seada isiklik kasutusõigus OÜ Elektrilevi kasuks tehnovõrgu rajamiseks: 

  • Krossalahe kinnistule – pindala 8,86 ha, üldkasutatav maa, 

  • Kukka tee kinnistule – pindala 7692 m², transpordimaa, 

  • Hiiessaare tee kinnistule – pindala 1090 m², transpordimaa. 

5. Eluruumi tagamine 
Otsustati tagada ühele inimesele eluruum Hellamaa perekeskuse sotsiaalmajas. 

6. Kinnisasja piiride muutmine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 
Muudeti Jõekülas asuva Mäemetsa (pindala 21,28 ha, maatulundusmaa) ja Mäetaguse (pindala 11,85 ha, maatulundusmaa) kinnistute vahelist piiri.   

7. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamata jätmine 
Taotleja palus vabastust korraldatud jäätmeveoga liitumisest Pühalepa osavallas asuval kinnistul. Kontrollimisel selgus, et kinnistul asub elamiskõlblik hoone. Vallavalitsus on seisukohal, et kui kinnistul on elamiskõlblik hoone, siis tuleb korraldatud jäätmeveoga liituda ja otsustas vabastamisest keelduda. Samuti jäeti vabastamata kaks Kõrgessaare kinnistut. 

Liitumiseks on erinevad võimalused. Perioodiliselt kasutatava kinnistu puhul saab korraldada jäätmevedu lisaks jäätmeveolepingus mainitule: 

  • ühismahuti kasutamisega – osavallavalitsusele esitatakse avaldus, et jäätmemahutit kasutatakse kellegagi ühiselt; 

  • ettemakstud jäätmekotiga – Eesti Keskkonnateenustelt saab osta 150 liitrise koti, mis viiakse ära kokkulepitud graafiku alusel; 

  • muutes Eesti Keskkonnateenustega sõlmitud lepingu graafikut vastavalt jäätmete tekkimise perioodile nt suveperiood). 

8. Hajaasustuse programmi aruannete kinnitamine 
Kiideti heaks kolm hajaasustuse programmi projekti aruannet. 

9. Projekteerimistingimuste andmine 
Anti projekteerimistingimused Tilga külas Mammuõue kinnistul asuva loomade varjualuse laiendamise projekteerimiseks ja samas külas asuvale Tähesaju kinnistule püstitatava kuuri projekteerimiseks. 

10. Hiiumaa Vallavalitsuse 19.09.2018 määruse nr 8 „Sotsiaalteenuse ja -toetuse suuruse ning koduteenuse pakettide kehtestamine" muutmine 
Koduse lapse toetust makstakse 1,5–kolmeaastase lapse eest lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale, kui nii laps kui ka tema seaduslik esindaja on rahvastikuregistris valla elanikud, lapse seaduslik esindaja on esitanud teeninduspiirkonna lasteaeda avalduse lapsele koha saamiseks ning vallavalitsusel ei ole lapsele pakkuda kohta teeninduspiirkonna lasteaias või osutada lapsehoiuteenust. 

Vallavalitsus kehtestas toetuse määraks 180 eurot kuus.  

11. Teede sulgemise korralduse kehtetuks tunnistamine 
Tunnistati kehtetuks Hiiumaa Vallavalitsuse 25.11.2020 korraldus nr 638 "Kohalike teede ajutine sulgemine". 

12. Volikogu eelnõu: Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine 
Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku viia Hiiumaa vallavalitsuse koosseisust välja endine Kärdla osavallavanem Lauri Preimann ning lisada tema asendaja Triin Masing. Vallavalitsus jätkaks 11-liikmelisena.