« Tagasi

Volikogu arutab energia- ja kliimakava

Tänasel volikogu istungil on päevakorras Hiiumaa energia- ja kliimakava 2030 kinnitamine. 

Energia- ja kliimakava suunab terviklikult ja integreeritult saare elanikkonda ja ettevõtteid teadlikumalt energiat kasutama, vähendades tarbimisest tulenevat heidet. See tähendab nii energia efektiivset tarbimist kui ka taastuvenergia laialdasemat kasutamist.  

Kava eesmärgiks on aastaks 2030 vähendada 40% süsiniku heidet võrreldes 2018. aastaga ning selles suunas teadlikult liikuda. 

Kavas on toodud välja munitsipaalsektori haldusalasse kuuluvate ettevõtmiste eeskuju erasektori kaasatõmbamiseks, et Hiiumaa kogukond tervikuna (elanikud, organisatsioonid ja ettevõtted) saaks mitmekülgset kasu käimasolevast rohemajanduse ja energiapöörde võimalustest. Järgides sellist ülemaailmset trendi ja kasutades sellest tulenevaid võimalusi, on võimalik muuta vallas elukeskkond paremaks ja ettevõtluskeskkond atraktiivsemaks. 

„Hiiumaa energia- ja kliimakava 2030" eesmärkide saavutamine põhineb kolmel peamisel tegevussuunal, milleks on energiatõhusus, taastuvate energiaallikate laialdasem kasutamine ja kliimakohanemine.  

Et kavandatud eesmärgid ei jääks vaid loosungiks, peaks igaüks meist sellesse panustama ja tegutsema läbimõeldult, alaku see isiklikus plaanis kasvõi tarbimise vähendamisest või jäätmete hoolikast sorteerimisest. Suuremas plaanis roheliste tehnoloogiate kasutamisest tööstusettevõtetes või ühise Käina kaugküttepiirkonna välja arendamisest. Meist kõigist sõltub Hiiumaa roheline käekäik ja selleks on heaks juhtnööriks energia- ja kliimakava. 

Energia- ja kliimakavas toodud soovid ning eesmärgid on sisendiks valla üldplaneeringusse nende ruumiliseks kajastamiseks, samuti sisendiks erinevatesse valdkondlikesse arengukavadesse. 

Vallavalitsus peab rakendama energiamajanduse korralduse, mis põhineb tarbimisandmete kogumisel, analüüsil ja andmepõhistel otsustel. 

Energia- ja kliimakava koostas Tartu Regiooni Energiaagentuur koostöös Hiiumaa vallavalitsusega ja sihtasutusega Hiiumaa Arenduskeskus. Kava koostamisega alustati mullu 15. juulil avakoosolekuga Kärdlas. Tööd jätkati andmete kogumisega, et arvutada baasaasta 2018 Hiiumaa süsinikuemissioon. Kogutud andmete põhjal koostatud analüüs ja järeldused tulid esitlusele ning avalikule arutelule 7. augustil Käina vallamajas ning viimistletud kava järgmine avalik esitlus ja arutelu toimus 31. augustil Kärdlas.