« Tagasi

Volikogu arutab eelarve uuendatud eelnõud

Vallavolikogus tuleb täna teisele lugemisele valla selle aasta eelarve, kuhu Hiiumaa vallavalitsus tegi mitmeid muudatusettepanekuid. 

Eelarve koostamine algas sügise hakul, mil koroonakriisi mõju majandusele polnud lõpuni selge. Nüüdseks on vallavalitsus hinnanud, et Hiiumaal on üle keskmise hästi läinud. Seega on ka peamine muudatus seotud tuludega ehk tulumaksu laekumisega. 

2020. aasta tegelik tulumaksu laekumine Hiiumaa vallas oli 9 580 000 eurot, mis on 7% enam, kui oli plaanitud aasta lõpul korrigeeritud eelarves ja 5% enam võrreldes algselt plaanituga. Ka aasta 2021 on hästi alanud – esialgsetel andmetel kasvas tulumaksu laekumine jaanuaris 4% võrreldes 2020 jaanuariga.  

Hiiumaa majanduse kindlast seisust räägib ka statistikaameti värske info, et Hiiumaa brutopalgad kasvasid 2020. aastal Eesti keskmisest kiiremini. 

Eelarve kasvab 5% 

Volikogule esitatud eelnõu kohaselt on valla selle aasta eelarve kogumaht 32,76 miljonit eurot, mis on 5% enam kui aasta eest. Sealhulgas on põhitegevuse tulude maht 16,2 miljonit eurot ja põhitegevuse kulude maht 14,7 miljonit eurot, investeerimistegevus 7,9 miljonit eurot ja põhivara soetus 16 miljonit eurot. 

Seoses oodatust parema tulumaksulaekumisega tegi vallavalitsus ettepaneku eelarves tulumaksu laekumist korrigeerida, prognoosides 2021. aasta tulud 2020. aasta tasemel. See tähendab ligikaudu 820 000 lisaeurot, millest kolmandik suunatakse investeeringuteks ja kaks kolmandikku põhitegevuse kuludeks. 

Muudatusi igas osavallas 

Kui tulumaksu laekumine suureneb, siis riigi toetus Hiiumaa vallale väheneb – toetusfond 92 000 euro võrra. Sellest enam kui kolmandiku moodustab õpetajate tööjõukulude toetus, millise osa katab nüüd vald. 

Samas on lisandunud nn katuseraha ehk riigieelarveline toetus Kõrgessaare lasteaiale ja Sõru muuseumile. 

Emmastes on eelarvesse muuhulgas lisatud põhikooli välisukse välja vahetamiseks ning Leisu seltsimaja veepuhastussüsteemi uuendamiseks vajalik summa. Lisaks suurendatakse investeeringuid teedesse. 

Käinas suurenevad Tuuletorni tulud ja kulud. Olulisem muudatus on veel omavahendite lisamine Käina kultuurikeskuse ehitusele. 

Kärdlas kasvab teeinvesteeringute maht, samuti lisanduvad sotsiaalkeskuse lastekeskuse personalikulud ning spordikooli ja Hiiumaa Spordi majanduskulud. 

Kõrgessaares kasvavad personalikulud seoses ehitusspetsialisti lisandumisega. Suureneb põhivara soetuse maht seoses katlamajade renoveerimisega. 

Pühalepas suunatakse lisavahendeid Paluküla tervisradade arendamiseks, Suuremõisa spordihoone kaugküttele viimiseks ja elektrirattavõrgustiku toetuseks. 

Üldvalitsuse alla lisanduvad vahendid Hiiumaa supluskohtade parendamiseks. 

Eelarve sissevaade 

Eelarve põhitegevuse tuludest 61,4% moodustavad maksutulud, 12,1% kaupade ja teenuste müügist saadavad tulud ning 25,7% saadavad toetused tegevuskuludeks ning 0,8% muud tegevustulud. 

Põhitegevuse kuludest 60,2% on personalikulud, 29,1% majandamiskulud, 10,2% antavad toetused tegevuskuludeks ja 0,5% muud kulud. 

Tulude ja kulude osakaal valla üldeelarves osavaldade lõikes: Emmaste tulud on 7% ja kulud 5% eelarvest, Käina tulud 13% ja kulud 12%, Kärdla tulud 20% ja kulud 19%, Kõrgessaare kulud 9% ja tulud 8,2% ning Pühalepa vastavalt 8% ja 7%.