« Tagasi

Vallavalitsuse 17. veebruari istungilt

Vallavalitsuse istungil oli kolmapäeval arutusel: 

1. Arvamuse andmine muudatusettepanekutele 
Vallavalitsus arutas volikogu eelnõudele laekunud muudatusettepanekuid ja kujundas seisukohad volikogule edastamiseks. 

2. Vallavalitsuse muudatusettepanekud 
Vallavalitsus arutas muudatusettepanekuid ja otsustas saata need volikogule. 

3. Pakkumuse edukaks tunnistamine riigihankes „Naistlaiu sadama kalurite maja ehitamine" 
Tunnistati Naistlaiu sadama kalurite maja ehitamise riigihankes edukaks OÜ Markend Team esitatud majanduslikult soodsaim pakkumus 108 357,90 eurot, lisandub käibemaks. 

4. Paluküla Terviseradade tehnika kasutamise hinnakirja kehtestamine 
Arutati eelnõud ja otsustati arutelu jätkata järgmisel nädalal. 

5. Katrese kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine 
Otsustati seada Hiiumaa valla kasuks isiklik kasutusõigus pindalaga 198 m² Emmaste küla Katrese kinnisasjale avaliku kasutamise tagamiseks, et rajada parkla, kergliiklustee ja kergliiklustee äärse maa-ala haljastus ning anda see avalikuks kasutamiseks. 

6. Projekteerimistingimuste andmine 
Anti projekteerimistingimused Tilga külas Kopli kinnistul asuva elamu laiendamise projekteerimiseks. 

7. Katastriüksuse lähiaadressi muutmine 
Määrati Jõeranna küla Rasika katastriüksuse uueks lähiaadressiks Kiisuaugu. 

8. Kinnisasja jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 
Anti nõusolek Rootsi külas Leemendi kinnisasja (pindala 3,17 ha, maatulundusmaa) jagamiseks: Leemendi ja Kläintersi, mõlemad maatulundusmaa. 

9. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest  vabastamata jätmine 
Otsustati jätta korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamata üks Kärdla ja üks Kõrgessaare osavalla kinnistu. Perioodiliselt kasutatava kinnistu puhul saab korraldada jäätmevedu lisaks jäätmeveolepingus mainitule: 

  • ühismahuti kasutamisega – osavallavalitsusele esitatakse avaldus, et jäätmemahutit kasutatakse kellegagi ühiselt; 

  • ettemakstud jäätmekotiga – Eesti Keskkonnateenustelt saab osta 150-liitrise koti, mis viiakse ära kokkulepitud graafiku alusel; 

  • muutes Eesti Keskkonnateenustega sõlmitud lepingu graafikut vastavalt jäätmete tekkimise perioodile nt suveperiood). 
     

10. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine 
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine on erandlik. Vabastati kaks kinnistut Kärdlas, üks Käina ja üks Kõrgessaare osavallas. 

11. Hiiumaa valla tänukirjade andmine 
Otsustati tunnustada Hiiumaa valla tänukirjaga füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kellel on olnud silmapaistvaid teeneid valla arengus. 

12. Hiiu maakonna teenetemärgi välja andmine  
Otsustati tunnustada Hiiu maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud pikaajalise silmapaistva tegevuse ja isikliku eeskuju eest Hiiu maakonna teenetemärgiga kolme inimest ning komisjoni ettepanekul jätta sel aastal välja andmata Hiiumaa aukodaniku tiitel.